34 Photos - Jan 13, 2014
Photo: Photo:                 Photo: Photo: Photo:                 Photo: Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo: Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo: Photo: Photo:                 Photo:                 Photo: Photo:                 Photo: Photo:                 Photo: Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo:                 Photo: Photo: Photo: Wladi con sus cadetes David, Jaime y Álvaro