69 Photos - Jan 15, 2015
Photo: Nadere Toegang 14.09 Criminele Sententies Hof van Friesland JJ15 1692-1698, 7502, TresoarPhoto: A
Anna Aeris van , den 10 7br (September) 1692
Antie Alberts van Nieuwe Zijl den 20 dito
Antie Alberts van Harlingen den 3 febrij 1693
Abraham van der Graeff van Amsterdam den 6 May 1693
Albert Maurits van Sutphen den 9 9br 1693
Anna Lombarts van Hasselt, den 16 dito
Abely (?) Cornelis van s Hartogenbosch den 10.Mar
Antie Sioerds van Hallum den 14 July 1694
Aeltie Jochums van Holwert den 8 xbr 1694
Andries Harts van Bergum den 11 xbr 1694
Aucke Alberts van Sneeck den 15 xbr 1694
Anna Juliana Montana van Loo den 12 Marti 1695
Abely Isaacks van Roermond den 12 Octob 1695
Albert Clasen van 't Herenveen de 14 decemb 1695
Aefke Annes van Harlingen den Febry 1696
Anna Cristina Keppel van Keijsersweert den 19. Marty 1696
Abraham Severijn van Coppenhagen
Albert Clasen van 't Herenveen den 20.Juny 1696
Antie Jans van Leuwarden den 7 July 1696
Aucke Siolles van Nes den 6 9br 1696
Aeltie Pytters van Groningen den 14 9br 1696
Andries Jansen van Groningen den 25 e Marty 1697
Aernt Jans van Groningen
Anna Catharina Johannis den 15 May 1697
Abel Alberts van Leuwarden den 24.Juny 1697

A (2e kolom)
Arjen Jarichs den 14.July 1697
Aefke Lefferts den 23 xbr 1697
Anna van Annerden van 's Gravenhage den 8 Feb 1698
Anna Hendrix van Hoorn den 8 April 1698
Anna Catharina Geerts van Embden nts
Anna Benedictus van Groningen den 12 dito
Attie Sijds van Rijperkerck den 26 May
Aeltie Hendrix van Hoorn den 8 April 1698
Anna Catharina ? van Delfzijl den 6 Juny 1698
Anna Wesel ...  den 9 July 1698
Albert Jans van de ..  den 10 7br 1698
Andries Michiels den 29 8br 1698
Albert ...  den 26 9br 1698
Antie Cristaeus ? van Leuwarden den 10 xbr 1698Photo: B
B... Wijsma van Groningen den 11 Febr 1693
Bauck Haijes van Hindelopen den 27 May 1693
Bettie Lombarts van Oosterzee den .xbr 1693
Baucke Dirx van Nes den 1 Marty 1695
B..tien La Son van Hamburg den .xbr 1695
Bernadus Wagenaer van Leuwarden den 30 April 1696
B..tijntie Clasen van omtrent Alckmaer den 15 May 1697

C (2e kolom)
Cornelis Hasart den 16 July 1692
Cornelis Alberts van Harlingen den 3 febr 1693
Catharina Willems alias Kaat Greel van Amsterdam den 27 8br 1694
Claes Pytters van Sneeck den 13 xbr 1694
Carst Jouckes ? uyt de Knijpe den 1 May 1695
Clara Beerns van .ockeren den 19 Marty 1696
Catharijn Zegers uijt As in Brabant den 20 Juny 1696
Catharina van der Plas van Tongeren den 7 July 1696
Karst Lieuwenburg van Leuwarden den 15 dito
Catharina Adams van Campen den 17 8br 1696
Cecilia van Alderhoff van Groningen den 1 xbr 1696
Cornelis Hoefnagel van Huns ? de 8 feb 1698
Cornelia de Gloey ? den 18 May 1698
Catharyna van der Sen ? van Amsterdam de 6e Juny
Catharina Jans van Leuwarden den 10 7br 1698Photo: D

D Gosses van Huisum den 2 xbr 1693
en den 23 January 1694
David Harmens van Hassel den 24 Marty 1694
Dirck Cornelis de Roi van Houwelwijck? den 14 July 1694
Douw Clasen van Hindelopen den 6 7br 1695
Dirck Meijer den 8 April 1698
Dirckjen Jans nts
Douwe Jans van de Wildervangh den 6 Juny
Dirck Gerrits van Oosterbierum den 9 July 1698

E (2e kolom)
Els Jans van Sutphen den 11 9br 1693
en den 23 January 1694
Eelck Foppes van Staverden den 4 April 1696
Elske de Reeff den 11 July 1696
Evert Hectors van Swol den 17 8br 1696
Evert Emckes van Suameer den 14 May 1697
Ennichjen Clases van Oosterzee den 10 Juny 1697
deselve den 9 September 1697
Egbert Jans van Oldebercoop den 5 Feb 1698Photo: F
Francois Jansen van Moerspuij den 8 8br 1692
Feike of Foeke Dirx tot Rinsumageest, Acte van Borgtochte den 9 Decemb 1693
Feickjen Tieerds van der Berg van Leuwarden den 4 8br 1695
La Fleur du Fleau van 's Gravenhage den 7 July 1696
Fockle ? Jouckes van Mackum den 4 xbr 1697
Francois van Archen den 29. Marty 1698
Frederick Jacobs van Swol den 8 April 1698

G (2e kolom)
Gijsbert Jacobs van Leyden den 24 7br 1692
Gabriel Hendrix de Jager van Amsterdam den 24 9br 1693
Griet Harmens van Bolswart den 13 marty 1694
Geertie Swerts uyt Gelderland den 13 July 1694
Gryttie Pytters ? van Harlingen den 14 July 1694
Gerrit Hendrix van Leyden den 6 8br 1694
Gerrit Bauck van Breindermeer den 5 July 1695
Gerrit Heijnes van Mackum den 5 xbr 1695
Gijsbert Jacobs van Leyden den 14 Marty 1696
Geertie Hendrix uyt Oostvrieslandt den 20 Juny 1696
Gijsbert Jacobs van Leyden den 20 dito
Gerrit Baeck van Breindermeer nts
Gosewijn Antonis van Mente den 17 8br 1696
Godfriet Hilcht van Lorch ? den 12 Marty 1697
Gerrit Harmens van Enschede den 15 May 1697
Gijsbert Jacobs van Leyden den 19 Juny 1697
Gosse Nannes van Wommels den 10 July 1697
Gijsbert Jacobs den 27 7br 1697
Grijttie Jans van ? den 1 April 1698
Gerrit Cornelis van Nijkerck den 6 dito
Grijtie Ferdinandus van ? den 9 July 1698
Grijtie Hendrix van Leuwarden den 15 dito
Grijtie Ferdinandus van ? den 10 7br 1698
Geeyen Alberts den 17 8br 1698
Gerritie Daniels van Leyden den 26 9br 1698
Gijsbert Jacobs van Leyden nts
Grijtie Ferdinandus den 1 Febr 1698Photo: H
Hiltie Jans van Collumerniulant den 20 Septemb 1692
Haye Cornelis van Harlingen den 3 feb 1693
Hans Jetses van Franequer den 9 7br 1693
Harmen Alberts van Oldersum den 8 Marty 1694
Hendrick Jans van Oosterwolde den 26 May 1694
Hylckjen Sickes van Sneeck den 15e Juny 1695
Hill Hendrix van Hindelopen den 6 7br 1695
Hill Hendrix van Finkega den 6 decemb 1695
Hoyte Jelles van Leuwarden den 14e dito
Hendrickjen Gerrits van Leuwarden den 20e Febry
Hed ? Pytters van Suameer den 7e Marty 1696
Hessel Clasen van Leuwarden den 30e April 1696
Harmen Antonisen van Mente: den 8 May 1696
Hed Pytters van Suameer den 27 febr 1697
Hylck Sijbolt van Mackum den 27 9br 1697
Hendrick Sijbes van Doccum den 2 febr 1698
Hendrick Geerts van Garijpskerck den 17 dito
Hendrick Reyners van Steenwick den 11 May 1698
Hette Clasen van Leuwarden den 10 7br 1698
Hendrick Groman ? van Hanover den 17 dito
Hendrick Jansen Rhichel ? Hoorn den 26 7br 1698

H (2e kolom)
Hendrick Pytters van Leyden den 26 9br 1698
Hendrick Burgertshuepel ? den 10 ..1698
Hendrick Salomons van Paderborn nts
Hebbe Taeckes van Hijum ntsPhoto: J
Jacob Floris van Staverden den 14 Septemb 1692
Jan Gerrits van Cleef den 8 8br 1692
Joris van Nuis, Acte van borgtochte den 15e decemb 1692
Jelle ? Wijtses van Lippenhuisen den 29 April 1693
Johannis Jans, alias Heer van Sweden den 12e May 1693, zie ook http://www.hvnf.nl/2003/11/de-heer-van-zweden-voor-altijd-verbannen-1693/
Jantien Reiners van Niekerck in Groningerland den 17 July 1693 en den 23 January 1694
Jan Hendricks van Werden den 8 July 1693
Jan Hendrix van Haerlem den 25 9br 1693
Jacob Gillis van 's Gravenhage den 27 January 1694
Johannes Isaacus Hoornbeeck van Middelburg den 7 Febrij 1694 (zijn vader?: http://nl.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%A4c_van_Hoornbeek)
Jetse Hayes van Oosterlittens den 18 May 1694
Jelle Rypkes van Marsum den 14 July 1694
Jancke Sioerds van Snackerbuiren den 12 July 1694
Yede Zeevliet van Hindelopen den 15 xbr 1694
Jan Jacobs van Swol den 15 Febrij 1695
Jancke Siouckes van Hardegarijp den 14 9br 1695
Jan Harmens ter Linde van Groningen den 5 8br 1695
Ysbrant Jansen Leeuwerick van Leuwaerden den 21 9br 1695
Jan Jacobs van Aschenen ? in Munsterland den 21 Janry 1696
Jan Heringh van Bulgaerland ? den 19 Marty 1696
Jacob Burch van Hamburg den 20 May 1696
Jan Melis van Harlingen den 2 July 1696
Itske Heres nts den 2 July 1696

J (2e kolom)
Jurjen Winckboom van Bon, den 11 July 1696 ?
Jannichjen Folckerts van Swol nts
Johannes Mancadan den 11 July 1696 (aangeklaagd wegen valsemunterij, zie ook DVF 28, p.87, HZ)
Jurjen Winckboom van Bon den 5 7br 1696
Jannichje Folckerts van Swol nts
Joseph Paulus van Amsterdam den 17 8br
Johannes Antonis van Delft nts
Jan Jansen van Doccum den 26 dito
Johannes Rosier van Amsterdam den 21 9br 1696
Johannes van der Putten van Amsterdam den 5 xbr 1696
Jelle Dirx van Franequer den 20 Janry 1697
Jacob Jansen Stroom van Breda den 24 April 1697
Jan Hendrix van Delden den 15 May 1697
Jeronimus Harmens van Steenwick nts
Jan Hendrix van Deventer den 11 Juny 1697
Jurjen Ballings van Belcum den 6 July 1697
Jantien Hendrix Huising van Groningen den 17 7br 1697
Yede Jans van Cornwirt den 25 7br 1697
Jan Hendrix van Fledder den 8 xbr 1697
Jelle Ypes Houcama den 24 Janry 1698
Ybel Jennis van Harlingen den 12 feb 1698
Jarich Hylckes van Collum den 19 dito
Johana Wouters van Leuwarden den 1 April 1698
Johanna Johannissen van Boekel den 6 April 1698
Jan Pytters van Petten den 19 May 1698
Jancke Siouckes van Hemelum den 26 dito
Jan Douwes van Harlingen den 1 Juny 1698
Janneke Cornelis den 29 8br 1698
Jacob Cronewitter den 9 July 1698
Jacob Syties tot Molquerum den 26 9br 1698
Janneke Casseney den 17 xbr 1698Photo: L
Lenert Jansen Klinckert van Duinkercken den 3e July 1694
Lijsbeth Willems van 's Gravenhage den 25 8br 1694
Lieuwe Pytters van Bergum den 14 xbr 1695
Lieuwe Pytters van Bergum den 14e Marty 1696
Lieuwe Pytters van Bergum den 20 Juny 1696
Lysbeth Willems van Campen den 12 7br 1696
Lodewijck Josephs van Leuwarden den 5 Febry 1697
Lammert Wybes van St Jansgae den 6 feb 1697
Lieuwe Pytters van Bergum den 27 feb 1697
Ludolph Harmens uijt t Sticht van Brugge den 6 Marty 1697
Lijsbeth Lucas van Groningen den 13 Marty 1697
Lijsbeth Pytters van Almelo den 15 May 1697
Lijsbet Hendrix van Geelmuyen den 9 July 1698
Liuwe Lamties ? van Marsum den 12 xbr 1698
Lena Thomas van Breda den 26e novemb 1698

M (2e kolom)
Martien Hiddes van Harlingen den 15 July 1693
Magdalena Thijssen van Amsterdam den 28 Octob 1693
Marten Rienx den 23 April 1694
Maria Gerrits van Etten den 8 May 1694
Martijntie Martens van de Graeff den 16 8br 1694
Meinert Gabes van Wolterswolde (Wouterswoude) den 9 Marty 1695
Maryke Hanses uyt Oldenburgerland den 12 8br 1695
Monijntie Daniels van Wanroye nts
Marijtie Cornelis van ?
Maycke Jans van St Jansgae den 1 Feb 1696
Maria Lodewyx van Terburg den 5 7br 1696
Meynert Hauckes van Doccum den 8 xbr 1696
Marij Jans van Gent den 4 xbr 1696
Siet achter de letter W
N
Nanne Pytters van Harlingen den 3 July 1696
Nicolaus Isedoorns van Lingen den 13 Marty 1697
Neeltie Pytters uyt 's Gravenhage den 27 ditoPhoto: P
Pytter Jansen van Morra den 21 Juny 1693
Pytter Jansen van Aernhem den 23 October 1693
Pytter Andries van Bolswart den 24 Novemb 1693
Pytter Piers alias Pytter de Vries van Oldeholtpade den 4 Octob 1694
Pytter Gerrits Buick van Jacobiparochie den 27 7br 1695
Petronella Jacoba Jacobs van Rotterdam den 12 9br 1696
Pytter Hendrix van Amsterdam den 19 Juny 1697
Pier Wybes van Haskerhorne den 26 Janry 1698
Pytter Piers van Wolvegae den 9 April 1698
Pytter Jansen van Medenblick den 9 July 1698
Pytter Hessels van Oosterlittens den 16 dito
Pytter Cornelis van Leyden den 26 9br 1698
Pytter Jansen van Medenblick den 17 xbr 1698

R (2e kolom)
Rinse Piers van Wytaerd den 15 July 1693
Reiner Mients uyt Embderland den 16 7br 1693
Rinse Piers van Wytgaerd den 14 Marty ... deselve den 27 feb 1697
Roeloff Jansen van Doccum den 6 Marty 1697
Rinse Piers van Wytgaerd den 17 7br 1698Photo: S
Sijtse Wijtses den 18 Juny 1692
Sijmen Hayes van de Joure den 14 febrij 1693
Sibbeltie Jacobs binnen Leuw. den 15 Mar 1694
Sicco ? van Goslinga. Acte van borgtochte den 20 April 1695
Susanna Duyff van Leuwaerden den 19 July? 1695
Stijntie Annes van Harlingen den 22e Janrij 1696
Stijntie Jans van Harlingen nts
S Jans van Hollum den 15 May 1697
Sicko Goskes van Beetsterzwaag den 23e 9br 1697
Sibilla Hansen binnen Leuwaerden den 6 8br 1697
Sijmen Hayes van de Jouwer den 26 feb 1698
Sioucke Gerloffs van Bolswart den 26 May 1698
Sara Pytters van Groningen den 6 Juny 1698
Samuel Pytters van Wormer den 10 7br 1698
Sipck Jans van Molquerum den 26 9br 1698
Symon Hayes van de Jouwer den 26 9br 1698
Sytse Gijssen van Winsum den 17e decemb 1698 of 1699
Saecke Hendrix van Beetsterzwaag den 17 xbr 1698

T (2e kolom)
Theunis van Swol den 4 Octob 1694
Thomas Hendrix van Elst uyt Gelderlandt den 20 8br 1694
Tede Harmens van Winiaterp den 6 July 1695
Tijtie Annes van Harlingen den 22 Janrij 1696
Thomas Hendrix van Elst uyt Gelderland den 7 Marty 1696
Tiaerdt Hoitema van Harlingen den 23 May 1696
Taede Harmens van Winiaterp den 20 Junij 1696
Trijntie Eppes van Groningen den 29 Marty 1698
Thomas Hendrix van Elst den 17 xbr 1698Photo: W
Willem Jansen van Hes van Iberg ? den 8 8br 1692
Watse Lieuwes van Driezum den 12 May 1693
Wilco van Holdinga Baron toe Schwartsenberg den 9 decemb 1693 Acte van Borgtochte
Wijbren Pytters van Sneeck den 15 xbr 1694
Wijtse Rienx van Wirdum den 15e Feb 1695
Wibe Clasen van Leuwarden den 5 Julij 1695
Wessel Douwes van Mackum den 5 xbr 1695
Wijgertie Geerts van Finkega den 6 decemb 1695
Willem Clasen van Bergum den 14 dito
deselve den 20 Juny 1696
Wijntie Alemunda van Woldsend den 17 xbr
Willem Clasen van Bergum den 27e febr 1697
Willem Hogenberg binnen Leuwaerden den 17 xbr 1697
Wigman Kerckhoff van Steenwick den 2 feb 1698
Wijtse Tierx van Leuwaerden den 8 7br 1698

W (2e kolom)

M
Marij Jans van Oosterzee
Marij Hendrix uyt Duitsland
Maycke Aernts van Sneeck
Mary Gerrits van Amsterdam
Mary Piri van Luick
Mary Gerrits van omtrent Sutphen
Martien Heddes
Mathijs Jurjens van Praag
Michiel Tieteke ?
Machteltie Daniels
Maycke Cornelis van LeydenPhoto: Nadere Toegang 14.09 Criminele Sententies Hof van Friesland, JJ14
1686-1692, 7501Photo: A
Anna Ysabella Severins 14 7br 1686
Aeltie Pieters uit Groningerl: 23 8br 1686
Aeff Hettes den 2 decemb 1686
Asse Tiommes 29.January 1687
Andelena Philippus van Groningen 19e
Aeltie Jans van Maccum Marty 1687
Antie Geerts van Groningen 17 7br 1687
Arent Holterman 11 octob 1687
Ansck Franckes van Langweer 19 9br 1687
Adam Nieustat geboortig van Carelstadt 26 9br 1687
Aath Seerps van Woldsend den 22 Marty 1688
Albert Everts geboortich van Leeuwarden den 16 october 1688
Abraham Jansen van Amsterdam den 19 January 1689
Albart Nijholt den 29 January 1689
Arjen Jansen van Tijll den 13 aprilis 1689
Antie Jans van Doccum den 17 aprilis 1689
Anna Maria Mathijs van Mevergeel ? den 21 7br 1689
Anna Margariet Daniels geboortigh van Doesburgh den 12 October 1689
Albert La Maire den April 1690
Aeltie Wijbes den 4 7br 1690
Anne Gerbens den 20 7br 1690
Aeltie Fransen van Maccum den 6e Decemb 1690

A (2e kolom)
Anne Gerbens van de Gorredijck den 24 xbris 1690
Aefke Annes den 4e Septemb 1691
Antie Hillebrants van Hamburgh den 9 7bris 1691
Antie Hessels van Wommels den 26 7bris 1691Photo: B
Berber Huiberts van Dordrecht den 8e 7br 1688
Berber Tobias den 22 Febry 1690
Bartel Fedderix van Oosterwolde den 25e Octob 1690
Berber Geerts van Farmsum den 25 Marty 1691

C (2e kolom)
Claes Hendrix ? geboortich van ... den 28 April 1688
Christiaen Jans geboortich van Swolle den 15e Septemb 1688
Christiaen Hendrix geboortich van Leeuwarden den 16 octob 1688
Catharina Hanses van Meppel den 13e Aprilis 1689
Catharina ... van Spitholt ... den .. Juny 1689
Catharina Adams van Leuwarden den 29 Juny 1689
Catharina Daniels geboortich van Doesburgh den 12 Octob 1689
Catharina Hendrix van Gelderlant den 15 Marty 1690
Christina Dirx geboortich van Dordrecht den 25e Octob
Catharina Jans geboortich van Salterop? bij Muiden den 29 May 1691
Christoffel Jans van Fledder in Drenthe den 12 oct 1691Photo: D
Doed Sioerdts van Worcum 13 9br 1686
Dorothea Sijdses 9 Aprilis 1687
Dionisius Martens 't Hooft 10 Juny 1687
Daniel van den Weryk/ 15 7br 1687
Douwe Jansen van Jacobi parochie den 2 febr 1689
Douwe Pyters van Harlingen den 13 Aprilis 1689
Dirck Jans van Flietingh alias Willem Hendrix van der Burg van Outshoorn bij Alphen den 10 Juny 1689
siet anders op de W dit selve
Detie Sipkes den 11 xbr 1689
Dyke Arjans geboortich uit Oostvrieslant den 22e Marty 1690
Dirck Pyters geboortich van Embden den 12 July 1690
Dirck Fransen van Franequer 10e Marty 1692

E
Elias Pomiau Pezarovich 15 Decemb 1686
Egidius Pieck den 21 January 1687
Elsie Philippus uit Oostvrieslant 19 Marty 1687
Elske Pyters den 19 Marty 1689
Epe Sibles van Coudum den 7e April 1690
Eelck Foppes van Ferwolde den 29 January 1692Photo: F
Feick Doedes van Tzummar 27 9br 1686
Frouckien Anthoni de Brau 13 feb 1687
Frans Keimpes 30e Aprilis 1687
Foclkert Hendrix van Oosterbierum gevangen ende beclaegde den 30e Juny 1688
Francijn Mathijs van Swoll den 13e Aprilis 1689
Freerck Geerts van Doesum den 28e Septemb 1689
Francois Beaumont den 13 July 1691

G (2e kolom)
Grietie Stine van Osnabrugge 30 8br 1686
Grietie Carstes van Holstein 18e Juny 1686
Grietie Daniels van den Bergh geboortich van Groningen 17 7br 1687
Gabriel Stevens den 27 7br 1687
Geertie Gerryts van Oosten? den 2 febr 1689
Geertruydt Pell den 29 Juny 1689
Geertie Hendrix den 7 July 1690
Gijsbert Jacobs den 27 7br 1690
Griet Sijmons van Jacobi parochie den 6 xbr 1690
Gijsbert Jacobs alias Bischop den 26e September 1691
Grietie Sijmons van Jelsum den 19 xbris 1691Photo: H
Hijlck Jans uit Groningerlant 11 xbr 1686
Here Jans van Vrouwenberch 11 Marty 1686
Harmen Alberts geboortich van Oldersum 12 Marty 1687
Hans Johannes tot Holstein 18 Juny 1687
Hendrickuen Jacobs 22 Juny 1687
Hendrick Hendrix van Harlingen den 10 9br 1687
Hiltie Tiepkes den 21 7br 1688
Haye Rinties den 3e Octob 1688
Harmen Harmens den 29 Janrij 1689
Hoite Jelles den 29 9br 1689
Harmen Douwes van Oostermeer den 8 febrij 1690
Hoyte Dircks acte van borchtochte den 14 Marty 1690
Harper Douwes geboortich van Leeuw: den 12 July 1690
Hoite Jarichs den 19 July 1690
Hendrick Hogencamp den 24 xbris 1690
Hendrick Reitses van Oldehorne den 20 Juny 1691
Harmen Jansen acte borchtochte den 13 July bij continuatie bevesticht den 17 July 1691
Hepke Goickes van Buitenpost

HPhoto: J
Jurien Hendrix laest gewoont hebbende tot Groningen 2 Octob 1686
Jan van Ambuiren 10 9br 1686
Jttert Gerloffs 20 decemb 1686
Joannes Tiaerdts 2 July 1687
Imck Joris acte van borgtochte 8 8br 1687
Jan Ludeck in Bretaignen 10 9br 1687
Jan Genneper van Rijnberck 10 9br 1687
Jan Gerrijts de Ruijter 17 9br 1687
Jeltie Warners geboortigh van Rijperkerck 21 January 1688
Jurjen Hendrix den 27e Marty 1688
IJmck Joris den 22 Juny 1688
Jan Theunis Wildtschut geboortigh van Appeldoorn den 8 7br 1688
Jan Harmens geboortigh uit Munsterlant den 8 7br 1688
Jan Everts geboortigh van Otmars in t Graefschap Zutphen den 15 7br 1688
Jetse Pieters den 6 Octob 1688
Isaak Wijttenhoff den 24 8bris 1688
Jan Alts van de Tuck den 8 Decem 1688
Isaac Lourens van Steenwijck den 20 Aprilis 1689
Jacob Jansen van Aernhem gevangen en beclaegde den 20 Aprilis
Jelle Wijbes gevangen en beclaegde van Hindelopen de 24 Aprilis 1689
Jarich Hijlckes den 13 July 1689
Joannes Dounius acte van borchtochte den 3 febr 1690
Jan Sentins den 21 dito 1690
Jan Pijters den 10 July 1689

J (2e kolom)
Jan Harmens van de Jouwer den 17 May 1690
IJe Tiebbes den 3e July 1690
Jan Jansen van Munster den 6 7bris 1690
Joannes Binses den 20 7br 1690
Jarich Hijlckes van Collum den 20 xbris 1690
Jelle Tietes van Molqueren den 13 May 1691
Jurien Karstes alias Ballingh geboortich van Sneeck den 12 7bris
Jan Abels van Surhuisterveen den 5 Marty 1692Photo: L
Lolck Ymes 30 Aprilis 1687
Liduwe Gerx 18 Juny 1687
Lijsbet Jurriens van der Lipstat 11 febrij 1688
Lodewijck Cres den 21 Marty 1688
Lutgerus Thobias van Nijeveen den 13 Aprilis 1689
Lijsbeth Wolffs den 12 7br 1689
Lijsbeth Hendrix den 21 febr 1690
Lijsbeth Cock van Orsoij den 13 Septemb 1690
Lubbert Lucas geboortich van Lunenburgh den 10 7bris 1690
Luitien Jans den 20 7br 1690
Lijsbeth Jans van Leyden den 20 xbris 1690

M
Meijnu Siercx 11 7br 1686
Maria Pineau van Abbervilla 30 8br 1686
Margriet Lammerts 1e feb 1687
Maria Davids int Oldenborgerlant 19 Marty 1687
Martien Feddes geboortich van Harlingen den 28 April 1688
Marichien Geerts uit Munsterlant den 7 July 1688
Maria de Wit geboortich uit de Langestraet den 8 7br 1688
Marij Cornelis van Groningen den 15 7br 1688
Marij Jacobs van Bremen den15 7br 1688
Marijtie Pijters gevangene en beclaegde den 26 Janry 1689
Marij Jans van Durcherdam den 2 Martij 1689
Madeleen Hendrix van ,,, den 20 Aprilis 1689
Margriet Rosendal van Herfurt den 30 9br 1689
Maeucke Remers van Bosum ut supra
Maria Jacobs van Gelderlant den 15 Marty 1690
Monijntie Jacobs geboortich van Zurich den 22 Marty 1690
Marij Jans van Leyden den 20 xbris 1696
Meinert Fransen den 26 Maert 1691Photo: N
Neeltie Gerrijts van ..den 3 April 1688

O
Oene Hansen van Langweerden 23 febr 1689Photo: P
Peime Geerts van Groninger Opeinde 30e Octob 1686
Pijter Paulus van Hamburgh 9 April 1687
Pijter Suetsen geboortig van Delfgauw 26 9br 1687
Pijter Bartels van Stavoren den 19e 7br 1688
Pijter Johannes van Goutum den 21 7br 1688
Piebe Piebes van Oldenberch? den 19 January 1689
Pijter Jansen den 7e Decemb 1689
Popke Auckes den 13 feb 1691
Pijtter Piers van Oldeholtpade den 5 Marty 1691
Pijter Hylckes van Oosterdijck den 16 Juny 1692

R
Reyner Fredericx van Leuw 30 8br 1687
Rindert Hotses 28 february 1687
Rinse Piers geboortich van Witgaerdt den 2 Juny 1688
Robert Jansen beclaegde den 1 febry 1689
Rins Bocjes den 20e febrij 1690
Reiner Joosten van Stavoren den 10 May 168?
Roelof? Geerts den 30 May 1690
Ruyrd Sipkes den 7 July 1690
Romcke Tijssen van Nijkerck den 11 Octob 1690
Rinse Piers van Wirdum den 24 xbr 1690
Roelof? Eijds den 13 feb 1691Photo: S
Sibilla Hanses den 22 Juny 1688
Sophia Jans geboortigh van Leeuwarden den 23 Juny 1688
Sioucke Sierds van Lippenhuysen den 20e octob 1688
Sophia Haack geboortich van Leeuwarden den 7 9bris 1688
Sijtse Wijtses geboortich van Leeuwarden den 8 xbr 1688
Sipke Tiebbes den 8 xbr 1688
Soldanus Jansen van Lottum gevangen en beklaegde den 20 Aprilis 1689
Saertie Samuels van Moock 20 dito
Simcke Ruers van Oosterhaule den 11 Octob 1690
Sijtse Wijtses van Leeuwarden den 24 xbris 1690
Simon Broers van Oudelamer den 6e feb 1691
Stephen Rijp van Fledderen in Drente den 9 May 1691
Simont Hillebrants van Hamburgh den 9 7bris 1691
Steffen Ripperts van Grouw den 4e May 1692

T
Theodorus van der Poll 29 8br 1686
Trijn Jacobs van Tzummarum 27 9br 1686
Trijntie Cornelis 8 July 1687
Tieerd Harmens van Sneeck 10 9br 1687
Trijntie Auckes van Langweer den 19 9br 1687
Trijntie Gerrijts den 29 January 1689
Tiets Dircks van Franequer den 11 9bris 1690
Tiets Dirx van Lemmer den 23 Aprilis 1692Photo: W
Wijbke Abeles van Lippenhuysen 4 decemb 1686
Wemel Arents van Lippenhuysen 17 7br 1687
Wessel Jurriens 11 octob 1687
Willem Jans van Groningen den 11 febr 1688
Walricus Swaye geboortich van Bornswaye laest gewoont tot Woutsendt den 1 May 1688
Wijbe Douwes geboortich van Maccum den 30 Juny 1688
Wijts Sijbes van Hardergarijp den 11 octob 1688
Willem Pijter van Worcum den 9 febrij 1689
Willem Hendrickx van der Burg van Outshoorn bij Alphen den 10 Juny 1689 NB siet dit selve ook op de letter D
Willem Arjans den 28 Janry 1690
Willem Jansen den 20 feb 1690
Vitus Fennema den 5 april 1690
Willem ..... geboortich van Leyden den 26 xbris 1690
Willem Pytters van Worcum den 24 xbris 1690
Wiltie Thomas Wiersma den 29 feb 1692 segge 1692Photo: JJ 13
1679-1686
7500Photo: A
Anna Gerrijts alias Bo.... van Dordregt deb 19 Juny 1686
Antie Sioerdst van Leuwarden den 6 Juny 1686
Anthoni Abere van Bergen in Henegouwen 10 July 1686Photo: A
Anna Sophia Carels van s Hertogenbos den 6 Marty 1680
Arent de Wijse uijt Oldenburgerlant den 22 May 1680
Abraham Petersen den 5 February 1681
Aucke Teerns van Oostvrieslandt den 16 April 1681
Anna DorotheaPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Maicke Jans van Collum den 19 7br 1683
Minnert Backer van Doccum den 12 7br 1685Photo: N
Nittert Jacobs van Feenwolden den 27 Decemb 1680
Neeltie Bouwes van Tzum den 25 9br 1682
Nicolaus Delboogh den 18 January 1683
Nicolaus Saber
Nicolaus Vicentius den 18e Marty 1686
Nanne Pijters van Hallum den 17 July 1686

O
Oene van Grovestins acte van borgtochte den 27 Decemb 1683Photo: R
Rienck Michels van Beetsterswaag den 13 July 1681
Reijnu Reijnders van Collum den 1 May 1686Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: