23 Photos - May 22, 2013
Photo: Metinge der Landen ende het slijk van Doccum gelegen, begonnen den 7e May 1638.
No. 6970.
5 Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
Scans Anton Musquetier en Hans Zijlstra.
Historische Vereniging Noordoost Friesland, http://www.HVNF.nlPhoto: De besoignes (?) der Landen ent Slijck omtrent Doccum begonnen de 7e May 1638,,, No 69 bij de Heere Grytman J V Wayen Marty 1718 ge...Photo: Photo: Metinghe der Landen aen den Noorder Zyde van t Doccumer DieptPhoto: Photo: Photo: Photo: Metinghe der Landen aenden ZuyderZyde van t Doccomer Diept

No. 14 Noch gemeten no 14 Jr Gerrit van Wijtsma, Otto Swalue, Wybe Annes cum socys toe behorende, en ....

No. 15 Noch eenighe Greidlanden gemeten desen Landtschappe toebehorende bij Jan Henrijckx...

No. 16 Zes ... noch ...bij verscheijdene personen gebruijckt wordende Jr Douwe van Walta cum socys toe behorende; is in den ....Photo: Metinghe der Landen aenden NoorderZyde van t Doccomer Diept

den ... Jr Rienck van Burmania toebehorende...

No. 14 Noch gemeten no.14 Wytske Scheltingha cum sociis toebehorenden bij Opt Sijbes en Lijuwe Fockes gebruijckt...

No. 15 Item gemeten no.15 den erffgenamen van Jr Caerl van Unia cum socijs toe behorende, sijnde bij Wopke Jeltes gebruickt; is groot bevonden drie en vartich pondemaeten...

No. 16 Noch gemeten twee parten (?) Landtschaps landen, ... bij Mintie Idses op het...Aucke Wijtses tegenwoordich gebruijckt....

No. 17 Noch gemeten no.17 Wijtske Scheltingha cum sociis toebehorende...

No. 18 ....bij Folckert Luijtiens gebruijckt...

No. 19 ... Orck van Doyem.... Jr Douwe van Aylva, Wijtske Scheltingha ende andere personen toebehorendePhoto: Photo: Photo: No.19 bij verscheijden meijers gebruijckt ende in den Caerte geteeckent met no.19, is groot bevonden twee hondert, negen en zestich pondemaeten,

No. 20 Noch gemeten no.20 sijnde Landtschaps Landen bij Jacob Isonis (?) gebruijckt...

No. 21 .... Tiaerdt Riencx en Jelger Cornelis cum sociis gebruijckt...

No. 22 .... Anne Pijters, Jan Jansen, Lijuwe Sijmens, ende Sijmen Fransen tegenwoordich gebruijckt...

het geheele Buijtenlandt geleghen aende Noorder zijde van t Doccomer Diept, beginnende van Doccomer Sluijtboom oostwaert tot aen Watma wiel is in eender somma groot bevonden een duijsent, vier hondert, acht en tachtich pondematen, ses penninghen ende acht ...

Somma dus -1488-0-6-8-0Photo: Photo: Photo: Photo: Metinghe der Landen aenden Zuyderzyde van t Doccomer Diept

No. 3.

No. 4. Noch gemeten no.4 sijnde bij Bocke Sioerdts als meijer van Jr Tiepke Iske Popma van Aylva gebruijckt, is groot bevonden twee en dartich pondemaeten...

No. 5... gebruijckt bij Jelcke Walinghs als meijer van Drijsumer Sijlgenoten....

No. 6 ... bij Harmen Aents als eijgenaer selffs gebruijckt

No. 7 ... sijnde bij Douwe Douwes als eijgenaer gebruijckt

No. 8 ...mede bij Douwe Douwes als eijgenaer gebruijcktPhoto: Photo: Photo: No. 9. ...bij Iepe Sijbrandts ende Haije Bauckes gebruijckt

No. 10... Harmen Aernts, en Tamme Jurians erffgenaemen cum socys

No. 11

No. 12 ... Greyd-Landt geleghen tusschen Oldwoldmer Groot ende Cleijn Schoor aen beijde zijden vanden Oldwoldmer Zijlried geteeckent met no.12 sijnde bij verscheijdene ...

No. 13 ... Collomer Zijlrijd alles gebruijckt wordende...Photo: Photo: Photo: Photo: