1 Photo - Aug 19, 2016
Video: 2016 08 12 - 7 Bao Nhiêu Đơn Thư Khiếu Nại ,Tố Cáo Điều Bị Văng Ra Ngoài Như Thế Này , Lưu Trữ Như Thế Này , Làm Gì Có Được Đơn Thư Nào Của Công Dân Lọt Được Vào Trong Cơ Quan ....