1 Photo - Jun 23, 2016
Video: 2016 05 27 - video0323 Đây Là Người Có Quen Thân Với Dòng Họ Của Phó Chủ Tịch UBND Vào Hay Bẩy Chim Lâu Rồi Nhiều Lần Tôi Đã Đuổi Không Cho Bẩy Chim , Nay Lại Tiếp Tục Vào Bẩy Chim ... Dò Dẫm Dòm Ngó Đường Đi Các Tài Sản Trong Vườn 3012.8 m2 Nhà - Đất Của Tôi .