1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0267 - 2014 / 12 / 22 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Buổi Sáng Sớm Đã Phá Hết Hàng Rào Cây Khoai Mì...
-------------------------------------------------