1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0266 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Những Người Chứng Kiến Sự Việc...Sự Căm Thù Của Bảo Vệ Khu Phố Buổi Chiều Tôi Đã Trồng Rào Cây Khoai Mì Xong Tới Tối Bảo Vệ Đã Nhỗ Phá Hết...
------------------------------------------------------