1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0258 - 2014 / 12 / 18 - Chứng Từ Đóng Tiền Điện Sử Dụng Dịch Vụ Xã Hội Tại Vị Trí Nhà  Số 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Đất Bỏ Hoang Hóa Từ Năm 1997 Khi Tôi Về Đây , Từ 1910 Đến Năm 1997 Không Có Bất Kỳ Ai Khai Khẩn Sử Dụng Tại Nơi Đây...
------------------------------------------------