1 Photo - Jan 6, 2015
Video: + MVI_0257 - 2014 / 12 / 17  , Sự Tráo Trở Của Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh . Né Tránh Các Câu Hỏi Xác Đáng Của Tôi...Không Trả Lời Tôi , Đòi Hỏi Về Việc Cơ Quan Thừa Phát Lại Phải Chứng Minh Sự Lưu Trữ Hiện Tại , Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Là Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Các Chứng Từ Chứng Minh...Và Tôi Đã Thấy Được Rõ Nơi Tận Cùng Đạo Đức Tối Đẹp Nhất Của Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Đại Diện Cho Nhân Dân , Đại Diện Cho Kiếp Sau Của Các Trung Tâm Bưu Điện Đã Làm Sai Trái Không Được Bảo Đảm  ; Cũng Giống Như Nhau Cả Chẳng Khác Nhau Là Cái Gì...Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Hợp Pháp Của Nhân Dân Cũng Vẫn Không Có , Già Cả Như Tôi Mới Chỉ Được Quyền Được Gặp Ông Duy Nhất Một Lần . Còn Những Người Nghèo Khác Chắt Chẳng Bao Giờ Được Quyền Được Cơ Hội Được Gặp Ông...Ông Chưa Bao Giờ Có Sự Giải Quyết Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan Công Khai - Minh Bạch - Cụ Thể - Rõ Ràng . Ông Chưa Có Kinh Nghiệm Tiếp Xúc Với Nhiều Người Dân...Như Vậy Ông Đại Diện Bảo Vệ Cho Nhân Dân Về Cái Gì ? - Mục Đích Chính Xác Hơn , Vai Trò Và Quyền Hạn Của Ông Nắm Giữ Sẽ Giúp Ích Cho Nhiều Cơ Quan Đã Có Nhiều Hành Vi Sai Trái Vi Phạm , Để Phá Hoại Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Nhân Dân , Chứ Không Phải Ông Bảo Vệ Cho Nhân Dân....Nếu Ông Không Minh Bạch Có Cơ Sở Xác Đáng Trả Lời Các Nội Dung Cụ Thể Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 12 / 2014 Của Tôi Đã Gởi Các Cấp Trực Thuộc
----------------------------------------------------