1 Photo - Jan 3, 2015
Video: + MVI_0231 - 2014 / 12 / 13 - Các Chứng Từ Chi Tiết Của Bưu Điện Vẫn Tráo Đổi Bao Thư , Đầu Dịch Vụ Này Mà Đích Của Dịch Dụ Kia...Tráo Đổi Các Đơn Khiếu Nại , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân , Sự Giải Quyết Xảo Trá Hiện Tại Chỉ Để Lấy Chứng Từ Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái , Còn Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Các cơ Quan Vẫn Xảo Trá Không Có Thay Đổi...
------------------------------------------------------

Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh  ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Về Việc Bà Nga - Tư Pháp Phường Hiện Nay Đã Có Hành Vi Che Dấu Văn Bản Không Niên Yết Tại Cơ Quan... ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Của Bảo Vệ Khu Phố Như Tôi Đã Nêu...Cho Thấy Cái Gốc Vấn Đề Hiện Tại Là Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Sử Dụng Những Cán Bộ Nhân Viên Làm Việc , Không Có Lưu Trữ Chính Thức Của Cơ Quan , Không Hợp Pháp . Làm Việc Để Ký Xác Nhận , Tạo lập Vô Số Các Chứng Từ Sai Trái...Và Di Chuyển Họ Đi Nơi Khác Khi Có Sự Cố Xảy Ra...Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Che Dấu - Dấu Kín Không Công Khai , Không Minh Bạch .

----------------------------------------------------------------


+ MVI_0242 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Và Xấp Hồ Sơ Không Có Bất Văn Bản Nào Được Đóng Dấu Mộc Đỏ Của Cơ Quan , Mộc Dấu Sao Y Bản Chính... Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100108016841478401
+ MVI_0241 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100106350942334513 
+ MVI_0240 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100104933970592353 
+ MVI_0239 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...Hướng Dẫn Sai Trái Để Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100103184035332401 
+ MVI_0238 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100100926329746449

+ MVI_0237 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100099659409552353

+ MVI_0236 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100097847441649185

+ MVI_0235 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100095831636868561

+ MVI_0233 - 2014 / 12 / 14 - Phía Bên Lữ Phúc Nhị Tiếp Tục Chặt Phá Cây Ở Bên Tôi...Và Đã Sang Bán Chuyển Nhượng Cho Dòng Họ Của Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 khu Phố Long Hòa Thành Lập Công Ty Ngay trong Khuôn Viên 7600 m2 Của Ông Trần Văn Của Trong Khi các Cấp lãnh Đạo ...Còn Lữ Phúc Nhị Đã Xây Dựng kiên Cố Thêm 01 Căn Nhà Sát Bên Trong ...Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Như Tôi Đã Trình Bày Hộ Lữ Phúc Nhị ( Lữ Hảo ) Đã Được Giao Cấp 05 Số Nhà Sai Trái Và Lần Lược Tháo Các Bảng Số Nhà Xuống , Nhưng Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Vẫn Lưu Trữ Xảo Trá Chuyển Đổi Cho Dòng Họ Của Bà Trần Thị Liên , Để Dòng Họ Bà Liên Có Quá Trình Sử Dụng Đã Lâu Năm Xảo Trá...Và Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Với Lý Do Xảo Trá Đã Bán Sang Tay Nhiều Chủ Sử Dụng , Đã Qua Nhiều Công Ty Mua Bán Chuyển Nhượng... Mục Đích Để Che Dấu Tên Lữ Hảo Và Năm Lang ( Chồng Bà Lữ Hảo Có Con Là Lữ Phúc Nhị ) Đã Giao Cấp 05 Số Nhà Sai Trái...Để Lồng Ghép Số Nhà Xảo Trá Của Ai Đó Đứng Tên . Đó Là Lý Do Vì Sao Cơ Quan Công An Quận 9 Không Giao Cấp Hộ Khẩu Cho Tôi , Tại Vị Trí Đất Của Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Vẫn Không Giao Cấp Hộ Khẩu... Trong Khi Cơ Quan Công An Quận Bình Thạnh Đã Chuyển Toàn Bộ Các Chứng Từ Thông Tin Cá Nhân Của Tôi Cho Cơ Quan Công An Quận 9 . Như Vậy , Công An Quận 9 Đã Cho Tôi Nhập Khẩu Xảo Trá Ở Nơi Đâu ??? Và Vì Sao Không Cho Nhập Khẩu Vào Nhà Của Tôi Tự Xây Cất Năm 1997 Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa Từ Năm 1910 Đến Năm 1997 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100094239188951537

+ MVI_0232 - 2014 / 12 / 13 - Các Chứng Từ Chi Tiết Của Bưu Điện Vẫn Tráo Đổi Bao Thư...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100093414614961729

+ MVI_0231 - 2014 / 12 / 13 - Các Chứng Từ Chi Tiết Của Bưu Điện Vẫn Tráo Đổi Bao Thư , Đầu Dịch Vụ Này Mà Đích Của Dịch Dụ Kia...Tráo Đổi Các Đơn Khiếu Nại , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân , Sự Giải Quyết Xảo Trá Hiện Tại Chỉ Để Lấy Chứng Từ Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái , Còn Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Các cơ Quan Vẫn Xảo Trá Không Có Thay Đổi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100092487917097889

+ MVI_0230 - 2014 / 12 / 10  - Văn Bản Làm Việc Đang Đánh Trên Vi Tính Che Dấu , Không Cho Tôi Biết Chủ Đề Là Gì Mà Bắt Tôi Khai Để Đánh Máy...Rồi Bắt Tôi Ký Tôi Thừa Nhận , Tôi Đâu Có Chịu...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098247813912596977

+ MVI_0229 - 2014 / 12 / 10  - Văn Bản Vẫn Tiếp Tục Để Tên Tôi Sai Trái Là Trần Thị Nguyệt Nào Đó , Để Lồng Ghép Vào Gia Tộc Nào Đó...Như Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Xảy Ra Khi Tôi Phát Hiện , Tạo Lập Vô Số Chứng Từ Giả Trá Tại Các Trung Tâm Bưu Điện Về Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó , Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu . Và  '' Biên Bản Làm Việc  ''  Về Việc Tổ Chức Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 12 / 2014 Không Có Cung Cấp Cho Tôi Khi Tôi Đã Có Đòi Hỏi , Và Cũng Không Có Cung Cấp Cho Các Khởi Kiện Nêu Trên...Buổi Làm Việc Mà Nhân Dân Không Được Quyền Có Chứng Từ Gì Hết...Để Áp Chế Cho Đàn Áp Cướp Của Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098246687197831441

+ MVI_0228 - 2014 / 12 / 10  - Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Lừa Tôi Bắt Tôi Nói Về Thừa Nhận Thành Phần Gia Tộc Bắt Tôi Thừa Nhận Trên Tờ Cung Cấp Lời Khai Khác...Để Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 27 / 11 / 2014 Đã Nộp Cho Ông Thì Bị Dục Bỏ...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098244561841090657

+ MVI_0227 - 2014 / 12 / 10  - Giao Cấp Chứng Từ Sai Trái  '' Biên Bản Giao Nhận  '' Không Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý...Phải Giao Cấp Bằng Chứng Từ  '' Biên Nhận Hồ Sơ '' Cho Tôi Thì Mới Đúng , Thì Nó Mới Có Đầy Đủ Các Chi Tiết Rõ Ràng Tronh Hồ Sơ Vụ Án Để Khi Các Cấp Trên Xem Xét Kiểm Tra Và Sẽ Có Đầy Đủ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cung Cấp...Còn Như Hàng Chục Cái  '' Biên Bản Giao Nhận  '' Như Vậy Thì Chứng Từ Nào Của Tôi Được Có Lưu Trữ Hợp Pháp Trong Nội Bộ Cơ Quan Tòa Án Quận 9 .