Photo: http://iranbim.com/shop/truss-modeling/
تصور اشتباه خود را از پیچیدگی مدلسازی خرپاها دور بیاندازید!

در این بسته آموزشی مختصر و مفید می خواهیم نحوه کار با دستور Truss که همان خرپاهای سازه ای در رویت می باشد را آموزش دهیم. و شما را با چگونگی ساختن فامیلی های خاص سازه ای آشنا کنیم که مدلسازی خرپاها جزی از آن به حساب می آید.
تا کی به دنبال نمونه های آماده می گردید؟ خلاقیت جزئی از توانایی های شماست!!

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ما چگونه می توانیم عناصر موجود بصورت پیش فرض در رویت را تغییر داده و فمیلی متناظر با پروژه خودمان را طراحی کنیم. در مدلسازی خرپاها به روشنی با روش های بارگذاری نمونه های آماده آشنا شده و تنظیمات مربوط به تغییر در ویژگیهای آنها را آموزش می بینید.در این آموزش یاد خواهیم گرفت تا در ابتدا و بصورت مقدماتی یک دهانه ی ساده را توسط یک فمیلی پیش فرض خرپا دررویت بپوشانیم.
http://iranbim.com/shop/truss-modeling/
Loading...
Iran BIM
Public
http://iranbim.com/shop/truss-modeling/
تصور اشتباه خود را از پیچیدگی مدلسازی خرپاها دور بیاندازید!

در این بسته آموزشی مختصر و مفید می خواهیم نحوه کار با دستور Truss که همان خرپاهای سازه ای در رویت می باشد را آموزش دهیم. و شما را با چگونگی ساختن فامیلی های خاص سازه ای آشنا کنیم که مدلسازی خرپاها جزی از آن به حساب می آید.
تا کی به دنبال نمونه های آماده می گردید؟ خلاقیت جزئی از توانایی های شماست!!

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ما چگونه می توانیم عناصر موجود بصورت پیش فرض در رویت را تغییر داده و فمیلی متناظر با پروژه خودمان را طراحی کنیم. در مدلسازی خرپاها به روشنی با روش های بارگذاری نمونه های آماده آشنا شده و تنظیمات مربوط به تغییر در ویژگیهای آنها را آموزش می بینید.در این آموزش یاد خواهیم گرفت تا در ابتدا و بصورت مقدماتی یک دهانه ی ساده را توسط یک فمیلی پیش فرض خرپا دررویت بپوشانیم.
http://iranbim.com/shop/truss-modeling/

+2