Photo: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
Giăng 15:7 VI1934
http://bible.com/193/jhn.15.7.VI1934
Loading...
Thuy Ngoc Tran
Public
Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
Giăng 15:7 VI1934
http://bible.com/193/jhn.15.7.VI1934
+9