Photo: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Giăng 15:5 VI1934
http://bible.com/193/jhn.15.5.VI1934
Loading...
Thuy Ngoc Tran
Public
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Giăng 15:5 VI1934
http://bible.com/193/jhn.15.5.VI1934
+9