68 Photos - Nov 18, 2012
Photo: Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1707Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1613Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1720Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1620Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1617Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1621Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1623Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1626Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1627Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1630Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1632Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1635Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1642Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1644Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1647Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1649Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1653Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1655Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1657Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1659Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1664Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1668Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1670Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1672Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1674Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1677Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1679Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1684Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1685Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1688Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1692Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1696Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1701Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1706Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1711Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1716Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1719Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1724Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1726Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1729Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1730Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1736Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1739Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1745Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1747Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1753Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1754Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1756Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1759Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1767Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1768Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1772Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1776Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1786Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1788Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1793Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1798Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1802Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1806Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1809Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1817Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1823Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1828Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1831Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1834Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1836Photo: Lumen-11-17-12-Nov-18-2012-IMG_1840