37 Photos - Dec 13, 2008
Photo: Photo: Photo: Photo: YU7AA - YU7AR (YU7A) - YU3APhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: YU7AA - YU7A - YU7EF - YU7XLPhoto: Photo: Photo: YU1OR - YU7AA - YU7A - YU7EF - YU7XL - YT3NPhoto: Photo: Photo: YU7A i YU7EFPhoto: YU7AA i YU7APhoto: YU5D i YT1PSOPhoto: YU7XL i YT3NPhoto: YT3H domacin druzenjaPhoto: Pehar odlazi u Novi Sad - YU7WPhoto: Drugo mesto za YU7AAPhoto: Pobednik YT3N iz SmederevaPhoto: Poklon za YU7KMN sa rezervnom baterijom !Photo: Poklon za YU7KMN od YU7BPQ - predaje Done YU5DPhoto: YU5D i Steva YT7RYJPhoto: YT7RYJ i YT1PSO - desno Aca LazicPhoto: Drustvo ispred kotlica..Photo: Prijatno !Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: U dvoristu kod YU7AAPhoto: YU7AA - YU7EF - YU7XLPhoto: YU7AA antenski sistem na kisi.. i radi !!