Photo: به منظور اختصاص زمان کافی برای تکمیل مستندات مورد نیاز؛ مهلت ثبت نام در رویداد شناسایی طرح‌های نوآورانه‌ی مرکز فن‌آفرینی نوتک تا 15 مردادماه تمدید گردید.
لطفا در زمان باقی مانده با مراجعه به پورتال رویداد به آدرس
http://know-tech.ir/fa/?page_id=88
نسبت به ثبت نام و تکمیل مستندات مورد نیاز اقدام نمایید.

#knowtech
Loading...
KnowTech
Public
به منظور اختصاص زمان کافی برای تکمیل مستندات مورد نیاز؛ مهلت ثبت نام در رویداد شناسایی طرح‌های نوآورانه‌ی مرکز فن‌آفرینی نوتک تا 15 مردادماه تمدید گردید.
لطفا در زمان باقی مانده با مراجعه به پورتال رویداد به آدرس
http://know-tech.ir/fa/?page_id=88
نسبت به ثبت نام و تکمیل مستندات مورد نیاز اقدام نمایید.

#knowtech

no plus ones