78 Photos - Mar 4, 2016
Photo: เสน่ห์ของดอกไม้ ๗๒ - สท้าน 

ภาพ/หน้าที่ ๐๐

บทนำ
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชาติ ท่องเที่ยว ดนตรี วิทยาศาสตร์ กับครูสท้าน
เนื้อหาส่วนใหญ่มาจาก
ห้องสมุดลุงท้าน
หรือ
ห้องสมุดภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา
อ.สท้าน แก้วก่า
ต้นฉบับ
http://www.krupai.net/images/stan-movies-vdo.pdf

ห้องสมุดดิจิตัลชุดแรกที่คิดและสร้าง ๘ ปี (๒๕๔๖ - ๒๕๕๓)
คือ
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ลุงท้าน ซึ่งนำออกเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ในชื่อ
Satan's e Library
http://www.edu.buu.ac.th/etc/resources.html
ต่อมาก็คิดวิธี นำเด็กเข้าสู่หนังสือ นำหนังสือเข้าสู่เด็กยุค IT Boom ได้แก่
๑. กิจกรรมสร้างบุญของเฉลิม และสท้าน (เฉลิม = รศ.เฉลิม คิดชัย ม.ขอนแก่น สท้าน = อ.สท้าน แก้วก่า ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน)
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6011844403516941505
๒. อัลบั้มภาพเชียงใหม่ดอกไม้งาม '๕๘
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6114743068816781393

๓. อัลบั้มครูสท้านพบลูกหลานและครูปากคาด ที่ มข. '๕๘
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6184567452664799697

๔ วันนี้ คุณอ่านหนังสือหรือยัง
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6189190869432236529

๕. ดาราศาสตร์น่ารู้ - สท้าน      https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6317417416602535537

๖. เรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีกับครูสท้าน
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6326494487236411025

๗. ห้องสมุดลุงท้าน
ห้องสมุดภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา Updated !
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6258402362203320881

๘. เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กับครูสท้าน
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6359030424861066785

และที่นี่

ลุงท้าน ครูสท้าน
นายสท้าน แก้วก่า
บุคคลตัวอย่างผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับการศึกษา
http://www.krupai.net/Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: