109 Photos - May 10, 2014
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: กิจกรรมสร้างบุญของเฉลิม และสท้านPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: ห้องสมุดภาพยนตร์และวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา
โดย อ.สท้าน แก้วก่า
เนื้อหาวางไว้ในอัลบั้มภาพ กิจกรรมสร้างบุญของเฉลิม และสท้าน
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6011844403516941505

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์  อยู่ภาพลำดับที่ 37  44  60 61  62  63  73

ข้อแนะนำ / คำเตือน
ของดี ของฟรี มีน้อย และยืนอยู่ไม่นาน ควรรีบอ่าน เก็บไว้
หาก Link โยงไม่ได้ ให้ copy  ชื่อเว็บ Web URL  แล้วนำไปวางค้นได้จาก Google.com
หรือ ตามไปค้นได้ที่ (ภาพนี้) ในอัลบั้ม กิจกรรมสร้างบุญของเฉลิม และสท้าน
https://plus.google.com/photos/115090182400042442110/albums/6011844403516941505

ภาพลำดับที่ 60  แม่เหล็ก ไฟฟ้า ไฮดรอลิกส์  แอโรไดนามิกส์
Physics
๘๖๖ Hydraulics
๘๖๖.๑ Basic Hydraulics
http://www.youtube.com/watch?v=mgkyabWnZFw
๘๖๖.๒ How Hydraulic Ram Works
http://www.youtube.com/watch?v=KgphO-u7MlQ
๘๖๖.๓ Demonstration Of Pascal's Law
http://www.youtube.com/watch?v=iD55ynlUH8g&list=UUPCEvMNPoFYZZUaPVPH-Fmw
๘๖๖.๔ Pascal's Law and Hydraulic Brake System
http://www.youtube.com/watch?v=VxLTDtaRCZk
๘๖๖.๕ Hydraulics - Transparent models - Axial Piston Motor
http://www.youtube.com/watch?v=D6FHU54qyRE&index=20&list=PLFC03AE4A18631C01
๘๖๖.๖ How Fluid Power Works
http://www.youtube.com/watch?v=zZ0WwZcRrV4&index=6&list=PLFC03AE4A18631C01

Physics
๘๖๗  Aerodynamics
๘๖๗.๑ The Aerodynamics of Flight
http://www.youtube.com/watch?v=5ltjFEei3AI
๘๖๗.๒ How Airplanes Fly
http://www.youtube.com/watch?v=gk6rNFVc1Gs
๘๖๗.๓ Basic Aerodynamics
http://www.youtube.com/watch?v=f0tvhjIpjSE
๘๖๗.๔ The Science Behind Flight
http://www.youtube.com/watch?v=bAfqqC1AFCU
๘๖๘ Thermodynamics
๘๖๘.๑ Intro to Thermodynamics
http://www.youtube.com/watch?v=sCjVMMe_w0g
๘๖๘.๒ Heat Engines And 2nd Law Of Thermodynamics
http://www.youtube.com/watch?v=DHUwFuHuCdw
๘๖๘.๓ Gas Volume and Kelvin Temperature
http://www.youtube.com/watch?v=XHiYKfAmTMc&list=UUMAqTYYlTBEr55yOYtD4HGg
๘๖๘.๔ Heat Energy Transfer
http://www.youtube.com/watch?v=2p3dr2Oyids&index=23&list=PLDepNq_7J8OlR70JhohrKe1v22pvOmzWo

Physics
๘๖๙ Electroagnetism
a  EM: Lenz's Law
http://www.youtube.com/watch?v=uGUsTWjWOI8&index=34&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
b Faraday's Law
http://www.youtube.com/watch?v=S0wbEl7caTY&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=36
๘๖๙.๑ Electromagnetism
http://www.youtube.com/watch?v=1y-O_QaoPcM&index=38&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๖๙.๒ EM : The Right Hand Rule
http://www.youtube.com/watch?v=OR8G1CAoL2c&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=32
๘๖๙.๓ What Is Electromagnetic
http://www.youtube.com/watch?v=cjw5FJd5d0Q&index=10&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๖๙.๔ Electromagnetic Radiation
http://www.youtube.com/watch?v=cjw5FJd5d0Q&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=10
๘๖๙.๕  EM Radiation: Matter Waves
http://www.youtube.com/watch?v=Km_Y-IOMsuw&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=11
๘๖๙.๖ EM Radiation: Lasers
http://www.youtube.com/watch?v=pSYA8j8PF6Y&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=12
๘๖๙.๗ EM Radiation: Interaction - Light and Matter
http://www.youtube.com/watch?v=XnGFR2mj-8g&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=13
๘๖๙.๘ EM Radiation: Interaction of EMR & Matter
http://www.youtube.com/watch?v=PSodn67g3LU&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=14
๘๖๙.๙ EM Spectrum
http://www.youtube.com/watch?v=o0NyvzhVrIE&index=15&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๖๙.๑๐ Transformer
http://www.youtube.com/watch?v=-v8MYAFl7Mw&index=31&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๗๙.๑๑ How a Television Works
http://www.youtube.com/watch?v=ycq-3dHPyFI&index=35&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๖๙.๑๒  Magnetic Materials
http://www.youtube.com/watch?v=gb57XYYklFw&index=47&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๖๙.๑๓ Magnetic Force Fields
http://www.youtube.com/watch?v=OA7Ao4tNNbE&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=48
๘๖๙.๑๔ Explaining Magnetic Properties
http://www.youtube.com/watch?v=sE8vnrDjOyo&index=49&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๖๙.๑๕ Earth's Magnetic Field
http://www.youtube.com/watch?v=bKYX13VwX5E&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=50

Physics
๘๗๐ Electricity
๘๗๐.๑ Electromagnetism: Magnets and Electricity
http://www.youtube.com/watch?v=bSge-qDcS4Y&index=33&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๗๐.๒  Intro to Electric Current
http://www.youtube.com/watch?v=yjy3zV4uxQA&index=53&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๗๐.๓ ysics - Intro to Electric Current: The Coulomb of Charge
http://www.youtube.com/watch?v=qnerSf7sSw8&index=55&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ
๘๗๐.๔ Potential Difference and Resistance
http://www.youtube.com/watch?v=YrpVNXj31Kk&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=42
๘๗๐.๕ Parallel Circuit
http://www.youtube.com/watch?v=V3jRxnoStAU&list=UUmE94EXUdM2CGSoj71hqSfQ&index=45
๘๗๐.๖ Conductors and Insulators
http://www.youtube.com/watch?v=hqhMTm9S88E&list=PL192F378F0FF71986&index=6
๘๗๐.๗ Electrical Conduction - States of Matter
http://www.youtube.com/watch?v=oBNYJ_xuhY8&list=PL192F378F0FF71986&index=2
๘๗๐.๘ Electrical Voltage, Current and Resistance
http://www.youtube.com/watch?v=KvVTh3ak5dQ&list=PL192F378F0FF71986&index=3
๘๗๐.๙ Fleming Rule
http://www.youtube.com/watch?v=VxdFnDRFR4g&list=UUPCEvMNPoFYZZUaPVPH-Fmw&index=448
๘๗๐.๑๐ Series and Parallel Circuits
http://www.youtube.com/watch?v=x2EuYqj_0Uk&list=PL495D7879B0AB8AB7
๘๗๐.๑๑ Voltage, Current and Resistance
http://www.youtube.com/watch?v=J4Vq-xHqUo8&list=PL495D7879B0AB8AB7
๘๗๐.๑๒ Series and Parallel Circuits
http://www.youtube.com/watch?v=x2EuYqj_0Uk&index=15&list=PL495D7879B0AB8AB7

๘๗๑ Generators
๘๗๑.๑ Magnetic Powered Generator
http://www.youtube.com/watch?v=Pf1Rqi3WUjk&list=PLA679EDECD4B238D9
๘๗๑.๒ Ac Generator
http://www.youtube.com/watch?v=nRMZ3K2pzcE
๘๗๑.๓ How does Alternator Work
http://www.youtube.com/watch?v=tiKH48EMgKE

๘๗๒ Battery
๘๗๒.๑
๘๗๒.๒ Discover How Car Batteries Work
http://www.youtube.com/watch?v=4IgHj2Uim_0
๘๗๒.๓ Making a bad 12 volt battery good again
http://www.youtube.com/watch?v=Supe1a3LW2U
๘๗๒.๔ Amazing Double 'A' Battery Trick
http://www.youtube.com/watch?v=8O89GPVbJm4&index=59&list=PLA679EDECD4B238D9
๘๗๒.๕ Sealed Lead Acid Battery Recovery
http://www.youtube.com/watch?v=2JIzSxqWids
๘๗๒.๖ Repair Lead Acid Battery with Epsom Salt
http://www.youtube.com/watch?v=AS6Lyft8nfY

๘๗๓ Motors
๘๗๓.๑ Magnet Motor/Gen Rep. This is not a fake,
http://www.youtube.com/watch?v=jKFTAobM-l0&list=PLA679EDECD4B238D9&index=11
๘๗๓.๒ Free Energy Magnet Motor (Engine)
http://www.youtube.com/watch?v=7PDeK6rprA4&list=PLA679EDECD4B238D9&index=14
๘๗๓.๓ Real Paper Clip Motor (Solenoid Electric Engine)
http://www.youtube.com/watch?v=rop6JlOY1H0&list=PLA679EDECD4B238D9&index=33
๘๗๓.๔ GENERATE YOUR OWN FREE
http://www.youtube.com/watch?v=PoJALsTaCAo&index=47&list=PLA679EDECD4B238D9
๘๗๓.๕ SELF RUNNING MOTOR CONSTRUCTION
http://www.youtube.com/watch?v=HvwmhL9gvKo&list=PLA679EDECD4B238D9&index=54
๘๗๓.๖ HDD motor generator
http://www.youtube.com/watch?v=Id1EGzcZnwQ
๘๗๓.๗ Free Energy Demonstration
http://www.youtube.com/watch?v=rs9k-iMjjsE
๘๗๓.๘ FREE ENERGY Machine Mechanic 3
http://www.youtube.com/watch?v=I4QwWnqQE5w
๘๗๓.๙ Easy to make free energy, perpetual motion machine using monopole magnet.
http://www.youtube.com/watch?v=xR6Qait2JGY&index=35&list=PLA679EDECD4B238D9Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: