Photo: #تغذیه_دربدنسازی - #برنامه_غذایی

#بدنسازان برای رسیدن به اهداف خود از بدنسازی، علاوه بر برنامه تمرینی ، باید تغییراتی را در #رژیم_غذایی روزانه خود ایجاد کنند. در کنار تمرینات صحیح و غذای مناسب، زمان صرف غذا نیز مهم است.

اهمیت رژیم غذایی تا به آنجاست که می توان گفت، "بدون رژیم غذایی درست، رسیدن به اندام دلخواه میسر نیست.
رژیم غذایی در بدنسازی با اهداف زیر تنظیم می شود:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/رژیم-غذا-بدنسازی
Loading...
Wiki Rahnama
Public
#تغذیه_دربدنسازی - #برنامه_غذایی

#بدنسازان برای رسیدن به اهداف خود از بدنسازی، علاوه بر برنامه تمرینی ، باید تغییراتی را در #رژیم_غذایی روزانه خود ایجاد کنند. در کنار تمرینات صحیح و غذای مناسب، زمان صرف غذا نیز مهم است.

اهمیت رژیم غذایی تا به آنجاست که می توان گفت، "بدون رژیم غذایی درست، رسیدن به اندام دلخواه میسر نیست.
رژیم غذایی در بدنسازی با اهداف زیر تنظیم می شود:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/رژیم-غذا-بدنسازی

no plus ones