Photo: علت های #اعتیاد

عوامل موثر در سوء #مصرف_مواد چیست؟

از نظر #روانشناسی، اگر فردی در بدست آوردن احساساتی که آنها را نیاز دارد، به مشکل برخورد کند، با توجه به آنچه که تاکنون آموخته، سعی در جبران یا تامین آن نیاز از محل دیگری خواهد کرد. اگر فرد در خانواده، اجتماع و مدرسه، آموزه های لازم و کافی را ندیده باشد، با اولین محرک، یا اولین تعارف، سعی خواهد کرد که نیاز خود را از محل مواد مخدر تامین کند.
ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/علل-شکل-گیری-اعتیاد
Loading...
Wiki Rahnama
Public
علت های #اعتیاد

عوامل موثر در سوء #مصرف_مواد چیست؟

از نظر #روانشناسی، اگر فردی در بدست آوردن احساساتی که آنها را نیاز دارد، به مشکل برخورد کند، با توجه به آنچه که تاکنون آموخته، سعی در جبران یا تامین آن نیاز از محل دیگری خواهد کرد. اگر فرد در خانواده، اجتماع و مدرسه، آموزه های لازم و کافی را ندیده باشد، با اولین محرک، یا اولین تعارف، سعی خواهد کرد که نیاز خود را از محل مواد مخدر تامین کند.
ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/علل-شکل-گیری-اعتیاد

+2