21 Photos - Mar 22, 2013
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Vị trí Chung cư Kim Văn Kim Lũ!