1 Photo - Jul 31, 2014
Video: 2014 / 07 / 28 VID_28072014_0000058  Tại Kho Bạc Nhà Nước Quận 9 Đã Có Hành Vi Ngăn Cản Nhân Dân Nộp Thuế . Nộp Thuế Với Chứng Từ Không Hội Đủ Các Yếu Tố Đúng Chuẩn Mực Quy Định Để Cho Vào Kho Bạc Quan Tham Nhũng - Quan Liêu Thì Không Kiếm Chuyện . Còn Nộp Thuế  Gởi Với Đầy Đủ Như Thế Này Để Nộp Vào Kho Bạc Nhà Nước  Thì Khó Chịu Yêu Cầu Bắt Buột Tôi Lần Sau Về Phường Nộp Thuế Đất Phi Nông Nghiệp !!! Hiện Tại Tôi Chưa Được Biết Chính Phủ Có Văn Bản Chỉ Thị Nào Để Tạo Thuận Lợi Cho Người Dân Chỉ Nên Nộp Thuế Tại Phường . Toàn Là Hồ Sơ Lưu Trữ Xảo Trá , Biên Lai Giả , Nộp Thuế Giả , Hàng Chục Văn Bản Giả Đã Khiếu Nại Từ Chi Cục Thuế Quận 9 . Nhân Viên Kho Bạc Này Bị Biến Chất Rồi , Nộp Cho Quan Tham Nhũng - Quan Liêu Thì Dễ Chịu ...Còn Nộp Vào Kho Nhà Nước Thì Khó Chịu , Gây Sự...