1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_07072014_0000050 Theo lời của cô Hiền - phòng thuế phường - Có nghĩa là nộp tại trưởng ấp ( thu hết tất cả giấy thông báo đóng thuế ) - Do 847.520 m2 đất thuộc diện thu hồi và đã có Quyết định thu hồi năm 2008 nên canh me năm 2012 thì đợi 2013 ...đợi 2014 ...đợi 2015 .