1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_04072014_0000044 Tại Bưu Điện Bình Thạnh về phiếu báo phát sai trái - lần thứ 02 cũng không cho phiếu khiếu nại cá nhân .