1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_04072014_0000043  Tại Trung tâm bưu điện thành phố  không có ý tổ chức buổi họp giải quyết 06 đơn khiếu nại của tôi - chỉ muốn trả lời ra văn bản ngang  như vậy .