1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_01072014_0000041 Tại Đài Tiếng Nói Nhân dân Hẹn Lần Hẹn Lược Không Có Tiếng Nói Giúp Đỡ Người Dân lần 2 .