1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_30062014_0000040 HĐND.TP tiếp xúc cử tri Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - ông Huỳnh Ngọc Ánh - Bà Phạm Thị Hồng Liên Chủ Tịch Quận 9 đã Nhận Đơn Rất Nhiều Người Nhưng Không Chuyển Đến Cơ Quan Chức Năng .