1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_30062014_0000039 HĐND thành phố  tiếp xúc cử tri ngày 30 06 2014 Dân Quá Bức Xúc - Trả Lời Xảo Trá  Buổi Họp Không Đầy 120 phút .