1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_30062014 _0000037  tại MTTQ Thành phố không cho biết lịch HĐND và ĐBQH tiếp xúc cử tri .