1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_27062014_0000034 tại phường long Thạnh Mỹ hẹn lần hẹn lược không đưa giấy đóng thuế của năm 2014 .