1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_27062014_0000033 Tại chi cục thuế quận 9 về việc thông báo đóng thuế của năm 2014 vẫn chưa có đưa - hẹn lần hẹn lược .