1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_27062014_0000032 Tại bưu điện quận Bình Thạnh trả lời - không cho phiếu giấy khiếu nại , lần 1 .