1 Photo - Jul 10, 2014
Video: VID_23062014_0000031 nhận báo phát ghi số những đơn gởi chủ tịch phường - quận là không có dấu mộc của bưu điện .