Photo: Geysir, Islanda. 1 settembre 2004 (© Paolo Cortini)
www.90est.it
Photo: Vulcano Askja, Islanda. 7 settembre 2004 (© Paolo Cortini)
www.90est.it
Photo: Vulcano Askja, Islanda. 7 settembre 2004 (© Paolo Cortini)
www.90est.it
Photo: Vulcano Askja, Islanda. 8 settembre 2004 (© Paolo Cortini)
www.90est.it
Photo: Vulcano Askja, Islanda. 8 settembre 2004 (© Paolo Cortini)
www.90est.it
Loading...
90° EST
Public
Vulcano Askja, Islanda. 7 settembre 2004 (© Paolo Cortini)
www.90est.it