532 photos - 22 Nov 2014
Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండPhoto: Turned Anchor for Vanabhojanaalu 2014 STS President  Durga Prasad KesaniPhoto: Turned Anchor for Vanabhojanaalu 2014 STS President  Durga Prasad KesaniPhoto: Turned Anchor for Vanabhojanaalu 2014 STS President  Durga Prasad KesaniPhoto: Turned Anchor for Vanabhojanaalu 2014 STS President  Durga Prasad KesaniPhoto: Turned Anchor for Vanabhojanaalu 2014 STS President  Durga Prasad KesaniPhoto: Turned Anchor for Vanabhojanaalu 2014 STS President  Durga Prasad KesaniPhoto: Photo: Photo: Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Bala Ganesh from India singing Telugu Movie Songs for telugu people attended the event.Photo: Telugu People at the event while exchanging greetings!Photo: People arriving for the Event.Photo: Our Young Action Hero Mr. Sridhar ~ Jokes Apart Mr. Sridhar and supported by Other Commitree members strived very hard for this event. Thanks Sridhar Anna! He is the current Honorary Secretary of Telugu Samajam.Photo: తెలుగు ఆడపడుచులుPhoto: ఒక్క నిమిషం తెలుగు మాట్లాట పోటీPhoto: ఒక్క నిమిషం తెలుగు మాట్లాట పోటీPhoto: ఒక్క నిమిషం తెలుగు మాట్లాట పోటీPhoto: ఒక్క నిమిషం తెలుగు మాట్లాట పోటీPhoto: ఒక్క నిమిషం తెలుగు మాట్లాట పోటీPhoto: ఒక్క నిమిషం తెలుగు మాట్లాట పోటీPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Tug of War For CouplesPhoto: Photo: Tug of War For CouplesPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: