28 Photos - Jul 27, 2015
Photo: "Ms. Hoàng Thị Thu Hà
1. Số hiệu (ID member): 15031982
2. Tuổi (Age): 43
3. Địa chỉ (Address): Cụm 29 - Khu phố Me - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đinh TV có 04 khẩu, 02 lao động chính, vay vốn bán hàng ăn (Member's family has 04 people, 02 main labors, borrowed capital is for doing a food store)
5. Ngày vay (Date of loan): 11-03-2015
6. Mức vay (Loan size): 7.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Bán hàng (small trade)Photo: "Ms. Nguyễn Thị Liên
1. Số hiệu (ID member): 15011883
2. Tuổi (Age): 43
3. Địa chỉ (Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Mô tả gia đình (Household's information): Gia đình TV có 06 khẩu, 03 lao động chính. TV làm hàng mã bán, chồng TV đi xây, 05 sào ruộng, không chăn nuôi (Member's family has 06 people, 03 main labors. Member makes joss paper for business, her husband works as a mason, family owns 05 poles of farmland, excluding animal husbandry)
5. Ngày vay (Date of loan): 01-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Phan Thị Kỳ
1. Số hiệu (ID member): 15011885
2. Tuổi (Age): 56
3. Địa chỉ (Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia điình TV có 04 khẩu, 04 lao động chính. 02 vợ chồng chăn nuôi bò, lợn nái, gà và 01 mẫu ruộng (Member's family has 04 people, 04 main labors. She and her husband breed cows, sows, chickens and have 01 acre of farmland)
5. Ngày vay (Date of loan): 01-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Hương
1. Số hiệu (ID member): 15011888
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): TV làm công ty, chăn nuôi gà lợn, chồng TV làm thợ xây (Member works for a company  and breeds pigs and chickens. Her husband works as a mason)
5. Ngày vay (Date of loan): 01-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Bùi Thị Kim Liên
1. Số hiệu (ID member): 15011887
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): TV làm công ty, chăn nuôi gà lợn (Member works for a company  and breeds pigs and chickens)
5. Ngày vay (Date of loan): 01-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 6.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Trần Thị Thu Hà
1. Số hiệu (ID member): 15011886
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu 02 lao động chính, chăn nuôi lợn, làm rau màu (Member's family has 04 people, 02 main labors, breeds pigs and grows crop)
5. Ngày vay (Date of loan): 01/01/15
6. Mức vay (Loan size): 6.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Hoàng Thị Thư
1. Số hiệu (ID member): 15011891
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính. TV vay chăn nuôi (Member's family has 04 people, 02 main labors. Member borrows for animal husbandary).
5. Ngày vay (Date of loan): 08-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Hoàng Thị Thu Thảo
1. Số hiệu (ID member): 15011924
2. Tuổi (Age): 25
3. Địa chỉ (Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình có 04 khẩu, 02 lao động chính, TV làm công ty điện tử, chồng TV làm đá. Không làm ruộng và chăn nuôi (Member's family has 04 people, 02 main labors. Member works for an electronic company, her husband works for a stone firm, not on farmland and animal husbandary)
5. Ngày vay (Date of loan): 15-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Đỗ Thị Minh Phương
1. Số hiệu (ID member): 15011923
2. Tuổi (Age): 41
3. Địa chỉ (Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình có 05 khẩu, 04 lao động chính. Vay vốn chăn nuôi lợn, gà, làm 05 sào ruộng. Con TV đi làm công ty (Member's family has 05 people, 04 main labors. Borrowed capital is for breeding pigs, chickens, cultivating on 05 poles of farmland. Member's child works for a company).
5. Ngày vay (Date of loan): 15-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 7.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Hà Thị Vân
1. Số hiệu (ID member): 15011884
2. Tuổi (Age): 30
3. Địa chỉ (Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình(Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính. TV làm 04 sào ruộng, chăn nuôi và rau màu (Member's family has 04 people, 02 main labors. Member cultivates on 04 poles of farmland, breeds and  grows crop )
5. Ngày vay (Date of loan): 01-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Huyền
1. Số hiệu (ID member): 15011919
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 37 - Thôn Cao - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính. Vay vốn chăn nuôi vịt đẻ (Member's family has 04 people, 02 main labors. Borrowed capital is for breeding laying ducks)
5. Ngày vay (Date of loan): 13-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 9.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Vũ Hoài Thương
1. Số hiệu (ID member): 15011928
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 38 - Thôn Đồi - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính, TV vay vốn bán quần áo (Member has 04 people, 02 main labors, member borrows capital to sell clothes )
5. Ngày vay (Date of loan): 20-01-2015
6. Mức vay (Loan size): 9.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Kim Thị Nhân
1. Số hiệu (ID member): 15021941
2. Tuổi (Age): 47
3. Địa chỉ (Address): Cụm 27 - Thôn Điền Lương - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 06 khẩu, 03 lao động chính. TV bán thịt lợn. Làm 04 sào ruộng, nuôi 20 đôi chim. Con TV làm công ty (Member has 06 people, 03 main labors. Member sells pork, cultivates on 04 poles of farmland, breeds 20 pairs of bird. Her child works for a company)
5. Ngày vay (Date of loan): 03-02-2015
6. Mức vay (Loan size): 9.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Trịnh Thu Hằng
1. Số hiệu (ID member): 15031990
2. Tuổi (Age): 24
3. Địa chỉ: Cụm 31 - Thôn Rằm - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình(Household's information): Gia đình TV có 03 khẩu, 03 lao động chính, vay vốn chăn nuôi vịt đẻ (Member's family has 03 people, 03 main labors, borrowed capital is for breeding laying ducks)
5. Ngày vay (Date of loan): 17-03-2015
6. Mức vay (Loan size): 7.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Trần Thị Long
1. Số hiệu (ID member): 15031989
2. Tuổi (Age): 50
3. Địa chỉ (Address): Cụm 31 - Thôn Rằm - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 03 khẩu, 03 lao động chính, TV vay vốn đi chợ bán kem (Member's family has 03 people, 03 main labors, borrowed capital is for selling icecream in the market )
5. Ngày vay(Date of loan): 17-03-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000
7. Mục đích vay (Loan purpose): Bán hàng/small trade"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Châm
1. Số hiệu(ID member): 15032003
2. Tuổi(Age): 28
3. Địa chỉ(Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hò,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình(Household's information):Gia điình TV có 4 khẩu, 02 lao động chính, TV vay vốn chăn nuôi lợn, bò và 04 sào ruộng. Chồng TV làm hàn xì (Member's family has 04 people, 02 main labors. Borrowed capital is for breeding pigs, cows and cultivating on 04 poles of farmland. Her husband works as a welder)
5. Ngày vay (Date of loan): 26/3/15
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Vũ Thị Thủy
1. Số hiệu (ID member): 15031986
2. Tuổi (Age): 35
3. Địa chỉ (Address): Cụm 26 - Thôn Bảo Chúc - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 4 khẩu, 02 lao động chính, TV vay vốn làm máy xay sát, chăn nuôi vịt, chồng TV lái xe (Member's family has 04 people, 02 main labors, borrowed capital is for manufacturing milling machine, breeding ducks and chickens)
5. Ngày vay (Date of loan): 19-03-2015
6. Mức vay (Loan size): 9.000.000
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Lê Thị Hiền
1. Số hiệu (ID member): 15042012
2. Tuổi (Age): 22
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 03 khẩu, 02 lao động chính, 02 vợ chồng bán hàng nước (Member's family has 03 people, 02 main labors, she and her husband run a drink kiosk)
5. Ngày vay (Date of loan): 02-04-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Bán hàng/small trade"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Huệ
1. Số hiệu (ID member): 15042010
2. Tuổi (Age): 43
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính, chồng TV đi buôn tre, chăn nuôi gà vịt. TV làm thợ may (Member's family has 04 people, 02 main labors, her husband sells bamboo and breeds poultry. Member works as a tailor).
5. Ngày vay (Date of loan): 02-04-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Bán hàng (small trade)Photo: "Ms. Nguyễn Thị Thường
1. Số hiệu (ID member): 15042013
2. Tuổi (Age):
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình có 06 khẩu, 03 lao động chính. Gia đình TV cho thuê đồ đám cưới, bán hàng, chăn nuôi (Member's family has 06 people, 03 main labors. Member's family rents wedding supplies, sells grocery and breeds animals)
5. Ngày vay (Date of loan): 9/4/15
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): small trade"Photo: "Ms. Đỗ Thị Luân
1. Số hiệu (ID member): 15042011
2. Tuổi (Age): 50
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): 01 khẩu, 01 lao động chính, chăn nuôi 02 con bò, lợn, gà, vịt, làm ruộng, trồng rau (01 people, 01 main labor, breeding 02 cows, pigs, chickens, ducks, cultivating and growing vegetable)
5. Ngày vay (Date of loan): 02-04-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
Mục đích vay (Loan purpose): chăn nuôi (livestock farming)Photo: "Ms. Nguyễn Thị Thanh Hằng
1. Số hiệu (ID member): 15042036
2. Tuổi(Age): 22
3. Địa chỉ(Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 03 khẩu, 02 lao động chính. Chồng TV chăn nuôi 01 con trâu, 02 con lợn nái, chim bồ câu. TV vay vốn bán hàng nước giải khát (Member's family has 03 people, 02 main labors, her husband grows 01 buffalo, 02 sows, pigeons. Borrowed capital is for selling soft drinks)
5. Ngày vay (Date of loan): 23-04-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Khiết
1. Số hiệu (ID member): 15042044
2. Tuổi (Age): 25
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình: Gia đình (Household's information): Tv có 03 khẩu, 02 lao động chính, , TV làm công ty chồng bán hàng bia (Member's family has 03 people, 02 main labors, member works for a company, her husband sells beer)
5. Ngày vay (Date of loan): 23-04-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Hoàng Thị Thúy Lan
1. Số hiệu (ID member): 15042046
2. Tuổi (Age): 32
3. Địa chỉ (Address): Cụm 29 - Khu phố Me - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình có 03 khẩu, 01 lao động chính. Vay vốn buôn bán (Member's family has 03 people, 01 main labors, borrowed capital is for doing business)
5. Ngày vay (Date of loan): 21-04-2015
6. Mức vay (Loan size): 9.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): small trade"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Hường
1. Số hiệu (ID member): 15052075
2. Tuổi (Age): 23
3. Địa chỉ(Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 05 khẩu, 04 lao động chính, 02 vợ chồng rửa xe, vay vốn bán thêm hàng nước (Member's family has 05 people, 04 main labors, she and her husband wash vehicles (service), borrowed capital is for running a drink kiosk)
5. Ngày vay (Date of loan): 21-05-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): small trade"Photo: "Ms. Dương Thị Lan
1. Số hiệu (ID member): 15052074
2. Tuổi (Age): 30
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính, chăn nuôi 50 con gà, 30 con vịt. TV đi chợ bán rau (Member's family has 04 people, 02 main labors, breeds 50 chickens, 30 ducks. Member sells vegetable in the market )
5. Ngày vay (Date of loan): 21/5/15
6. Mức vay (Loan size): 5.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): small tradePhoto: "Ms. Phùng Thị Hương
1. Số hiệu (ID member): 15052072
2. Tuổi (Age): 52
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình (Household's information): Gia đình TV có 05 khẩu, 04 lao động chính, chăn nuôi 1000 gà đẻ trứng, ao cá, nuôi ba ba, làm rau màu (Member's family has 05 people, 04 main labors, breeds 1000 laying chickens, fish bond, tortoises, cultivates vegetables)
5. Ngày vay (Date of loan): 21-05-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"Photo: "Ms. Nguyễn Thị Cảnh
1. Số hiệu (ID member): 15052073
2. Tuổi (Age): 32
3. Địa chỉ (Address): Cụm 30 - Thôn Liên Bình - TT Hợp Hòa,Tam Duong District, Vinh Phuc province, Vietnam.
4. Thông tin gia đình(Household's information): Gia đình TV có 04 khẩu, 02 lao động chính, chăn nuôi 4 nái lợn, 20 lợn bột, 100 con vịt. Chồng TV làm thợ sơn
(Member's family has 04 people, 02 main labors, breeds 4 sows, 20 suckling pigs, 100 ducks. Her husband works as a painter)
5. Ngày vay (Date of loan): 21-05-2015
6. Mức vay (Loan size): 8.000.000đ
7. Mục đích vay (Loan purpose): Chăn nuôi/livestock farming"