69 Photos - Mar 6, 2015
Photo: Dokkum, Inwoners.
29 mei 1704, Procuratie, van Abraham van Hal op notaris Heinsius te Dokkum om geld terug te vorderen onder Jan Jansz van der Rijp, ook te Dokkum.Photo: 1709, Testament bij Notaris Cornelis van Alderweerelt. Van Annetie Gerret Packebier, dienstmaagd bij Ysack Verhaick, op de Herengracht; Ze laat na aan haar neef Gerrit Kalckhooven, wonend bij t Heere Veen in de Bansterschans (Terbandsterschans) een obligatie van 500 guldens na; aan haar neef Claas Pietersz in het weeshuis te Dokkum 150 guldens; universeel erfgenaam wordt haar zuster Hilletje Gerrits Packebier, vrouw van Jan Kalckhooven, woonend in t Heere Veen in de Bansterschans; Executeur testamentair en voogd over de minderjarige erfgenamen wordt Y Verhaick; Uitsluiting vd Weeskamer. Recht v wijziging voorbehouden.Photo: 1702, Procuratie van Menno Kiesenga, in opdracht van zijn zoon Johannes Kiesenga, predikant in BataviaPhoto: 1706, Barent Ketel, gaat in het huwelijk treden met wed. Tingen, te Diever.Photo: Dokkum. Herkomst. 1709 Februari 11. Attestatie waarin Jan Kist en Aeltje Carstens verklaren dat zij Sietse Isaacx van Dockum die met t schip Santhorst naar Oost-Indie is vertrokken en aldaar overleden zonder neven of nichten achter te laten, zeer goed hebben gekend.Photo: Dokkum. Herkomst. 1708, Februari 19. Attestatie van Pieter Mazures dat Timotheus van Heeringa, de zoon van Godewinus van Heeringa, burgemeester van Dokkum, hem 6 jaar trouw heeft gediend, als winkelknecht.Photo: Dokkum, inwoners. 1702, 5 april. Dienstcontract waarin Poulus Heringa, zoon van Goswijnus Heringa, wonende te Dokkum, voor zes jaar in dienst wordt genomen als comptoirdienaar bij Jacobus Deun, koopman. Taak v.e. comptoirknecht: boekhouden, schrijven etc.Photo: 1701/1703 Simon Ruimsadelaar vermeld in boedel van Lambert Molepad (met nog diverse andere Dokkumers)Photo: Doos met kaartjes voor Dokkum en andere plaatsen.Photo: Dokkum. Trekschipper. 1704, 27 mei. Procuratie van Anne Hotses.Photo: 1703, 4 januari. Attestatie van bemanningsleden van de Juffrouw Wijnanda, schipper Barend Buijsman van Buiksloot, onder wie Dirk Annema van Dokkum, oud 43 jaar als timmerman van Danzig naar AmsterdamPhoto: 1704, attestatie van Reynder Luytjes van Dockum, 27 jaar, stuurman op smakschip De Bul van Jan Pietersz Bul, lading rogge van Koningsbergen naar AmsterdamPhoto: 1710 Dokkum, soldaat in dienst van de Oost Indische Compagnie (VOC) procuratie van Augustinus Heeringa met het schip de Barrande thuisgekomen uit Oost-Indie op Jan Popel, bode op Zeeland.  Mogelijk https://www.openarch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=97e68ee3-3b3f-4e6b-a155-947ed39306be&lang=nl of http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=140200Photo: Dokkum, Soldaat, 1709, Juni 7, Inventaris, Augustinus Heringa, varend op Domburg, is f 69,- schuldig aan de boedel van Joan SimonszPhoto: Photo: Dokkum, Doede Jetses, 1710, Attestatie als schipper met lading op schip Abrahams Offerrande, van Hamburg naar AmsterdamPhoto: 1701, Bodemerijbrief, bodemerijnemer schipper Lambert Bonnes, op route Hoorn-Rouen met schip Abrahams OfferrandePhoto: 1710, autorisatie van Claesje Barents, wed. van Dominee Foppe Gellius (ook wel: Foppe Jelles), predikant te Dokkum, als een der erfgenamen van de korenfactor Claes Piettersse, BurgemeesterPhoto: 1706
H. Heynsius, ontvanger vd boelgoederen te DokkumPhoto: Dokkum, Ondertimmerman, 1706, 7 Januari, Jan Bartelsz van Dokkum, 22 jaar, is ondertimmerman op De Bording, waar Cornelis de Boer van Sunderdorp schipper van is.Photo: 1700 procuratie Aucke Dircks Jaarsma, procuratie hebbende van Jacobus Sekema, procureur voor het gerecht van Westdongeradeel, gepasseerd dd 16 mei 1700 voor notaris Adama te DokkumPhoto: 1705 Declaratie door Reyn Heynsen wonend te Wierum bij Dokkum aan Tjerk Abelsz, koopman te Dokkum betr. verkoop van een schip eertijds genaamd st Jan Baptist, thans de Reysende Maan van FrederikstadtPhoto: Dokkum, Commies ter Recherche, 1 februari 1702 schadeloosstelling voor grenen balken oa aan Christophorus Brandtsma en procuratie van Jetse JansPhoto: 1702 Kwitantie van Rinnert Tiercks, Mr koekenbakker te DokkumPhoto: 1701 Pieter Jansz de Dood als knecht gehuurd door Bauke Lieuwes op schip Abrahams Offerrande , van DokkumPhoto: 1706, Casper Hansz van Dokkum, 34 jaar, bootgezel op schip t Noortse Bos waar schipper op is Claas Keuken de Oude van Huisduinen. Deze Casper Hanses woonde mogelijk later te Ezumazijl. Zie http://www.sneuperdokkum.nl/53-1.htmlPhoto: 1784 Jacob Gerlofs de Vries van Dokkum op schip de Lieve Vrouwe Parochie van Amsterdam naar Memel.Photo: 1778 schipper Gerlof Gerbrands van DokkumPhoto: 1773 Pier Dirks, koopman in Dokkum, boekhouder vh schip De Anna Maria waarop schipper is Jan Aris Cock. Verkocht voor 10.600 gulden.Photo: 1772, Pieter Gerrits van Dokkum, horlogemakerPhoto: 1769 Hendrik Lammers van Dokkum, schipper, op de Kollemerland, 70 lasten rogge, Dnazig en Rouen.Photo: Schipper Teunis Klaases de Groodt van Dokkum, kofschip de Jonge Janke de Groot 125 last, 1765. Bevrachtingscontract.Photo: Photo: 1764 Jurriaen Hendriks, van Dokkum, op kofschip De Stad Dokkum, groot ca 58 lasten van Amsterdam naar Kristiansand en Bilbao.Photo: Photo: 1764 Jan Tjareks Wouter van Dokkum op smalschip de juffrouw Anna Bakker, ca 68 lasten. Van Amsterdam naar Le Croisie. Lossen te Camaret, Belle Ile, Port Louis, Molde.Photo: 1764, Teunis Clazes de Groot van Dokkum op kofschip De Jonge Jauke de Groot, ca 120 lasten van Trangsund, Finland naar Cadiz.Photo: 1763, Scheepsverklaring bij notaris Willem Decker. West-Indie, op Pampus liep schip aan de grond. Schip werd overvaren door kofschip De Jonge Dogter Juka Herringam van schipper Pieter Jurgens Les, van Dokkum, die als loods Claas Swart aan boord had. Op 12 dec arriveerde het schip te Amsterdam.Photo: Photo: 1763 schipper Rijndert Abbas uit DokkumPhoto: 1762 schipper Jan Grindet van Dokkum.Photo: 1757 Sipke Sipkes Postma, schipper vh schip De Jonge Jan Doekes van DokkumPhoto: Sipke Lipkes Postma, de Jonge Jan Doekes van Dokkum. 1757Photo: 1756 Hermanus Bock in Dockum (mastenmaker) met Riga.Photo: 1745 Harmen Harmens, schipper op De Petrus en Adrianus, gekaapt door Oostenrijker bij Oostende. (schip van de familie Bergsma?)Photo: Photo: 1726 Pieter Caart van Dokkum, met VOC naar Ceylon. Hij vertrok vanuit patria samen met de Dokkumer ondermeester Johannes Tadema op 11 juni 1724 aan boord van de Karsenhof. Een constabel was verantwoordelijk voor de wapens.Photo: 1726 Pieter Caart van Dokkum, in dienst vd VOC als constable op de Hogersmilde naar Batavia, schuldig aan de weduwe van Jacob de Flines en zoon en Willem vd Meer de jonge een bedrag van 860 gulden.Photo: 1726 Pieter Voorhoek, opperchirurgijn bij de VOC op schip Meerlust naar Batavia, met zaakwaarnemer Barend Cronenburg. (Ook wel vermeld als Verhoek).Photo: Photo: Photo: 1720 Lijsbeth Minses, echtgenote van Roelof Lieuwes van Dokkum, kooplui van Amsterdam dragen over aan doctor Franciscus Friesius, advocaat bij het Hof van FrieslandPhoto: Photo: Photo: Photo: Focke IJesz uit Dokkum, getuigePhoto: Dokkum, 1609, Thijs Witses van Dokkum, bosschieter oud 30 en Heere Auckes van Bolswaert, bootsman oud 23 jaar verklaren op verzoek van Hendrick Dircxx, konstabel, dat zij derderhalf jaren geleden op het schip van kapitein Cornelis Dircx Worst in Trinidad in West Indie zijn geweest, zij kapitein heeft hem toen uitgescholden voor een moordenaar etc.Photo: 1614 Attestatie van Dirck Michielsz, wonende te Dokkum oud 46 jaren op verzoek van kapitein Hendrick Jansz Cortlandt. In 1612 arriveerde Cortlandt als kapitein van de Koning van Denemarken in Kopenhagen toen hem aldaar voor luitenant gebracht werd Jacob Drielinck. Attestatie van Cortlandt dat Dirck Michielsz als schipper en commies gevraagd was door zekere jonker Hans Lindenouw, maar ging niet door omdat hij al in Deense dienst was.Photo: 1614 Dirck Michielsz van Dokkum oud 46 jarenPhoto: Dokkum 1619 Op verzoek van Jan Hendrick Jarichsz (van der Leij) ontvanger generaal van de Admiraliteit van Dokkum, verklaart Cornelis Jans Lastman, leermeester van de grote zeevaart dat hij 4 jan. j.l. aanwezig was te s Gravenhagein een vergadering v Commissarissen vd Staten Generaal als gecommitteerde voor het examen Grote Zeevaart. Ook waren aanwezig de deskundigen Mr Sijmon Stevin, Dr Willebrordus Snellius, professor te Leiden, Samuel Marlois en Jan Pietersz Dou.
Keuren gebruik van passers af.
Zie voor Van der Leij: http://sneuperdokkum.blogspot.nl/2010/12/jan-hendrick-jarichs-van-der-leij-in.html en http://sneuperdokkum.blogspot.nl/2010/07/link-tussen-braziliaanse-wanderley-en.htmlPhoto: 1619 Tjaling Barents uit Dokkum, sleper, op verzoek van de impostmeester van de smeren, dat hij met zijn slee een ton moest halen uit een pakhuis aan de Snoekjesbrug bij de St Anthonissluis en brengen naar het huis ve vette warier in de Heintje Hoeksteeg. De vette warier heeft een pleister op zijn lip, had daarom dit werk uitbesteed, maar betaalde te weinig.Photo: 1626 Jacob Jans Ommecomme wonende te Zaandam bekent voldaan te zijn door Jan Jans Vrelant van alle kosten, 70 gulden, die hij gemaakt heeft voor zijn reis naar Dokkum inzake het prijsscheepje met suiker dat captein Jacob Jans Bontekoe op de Spanjaarden veroverd had en opgezonden ook wegens opgelden voor de Gec. Raden ter Admiraliteit aldaar (Dokkum). Alles volgens een rekening die hij Pieter Denijs heeft overgeleverd.Photo: 1626 Pieter Denijs, brouwer in t Rode Hart en Jan Jans Vrelant, reders e.a. victailjeurs van het schip Josua voor zich en medereders geven procuratie aan Andries Palsert, notaris te s Gravenhage om te vorderen vd Gec. Raden ter Admiraliteit te Dokkum.Photo: 1633 Pieter Sijbrants, van Dokkum, als bosschieter op het schip De Swaen van de kaapvaart thuisgekomen.Photo: GAA Not Arch 915/213v. 29 september 1633 Notaris Barent Jans Verbeeck. Jacob Walichs van Wijngerden, oud 30 jaar, hoogbootsmansmaat en Adam Roelants van Dockum, oud 29 jaar, bosschieter, beide onlangs in dienst der WIC op het schip De Soutbergh hier gekomen, verklaren op verzoek van Luycas Jans Sprangh die als metselaar in dienst der WIC op het fort Amsterdam in Nieuw Nederland heeft gewerkt, dat deze aldaar met hen in opdracht vd commandeur hout heeft moeten halen. Hij heeft zich toen ernstig bezeerd. Voor die tijd was hij goed gezond.Photo: Photo: 1636 over een 'vrijbuiter uit Dokkum'Photo: Photo: 1641 Evert Rijtzges (Ritskes ?), schipper van Dokkum, 31 jaar verklaart op verzoek van kapitein Marten Schaaf dat zij samen op 29 juli jl zijn geweest in de herberg op de Zeedijk waar de Zeeboot uithangt. De kapitein heeft daar tegen Willem Jorissen Hontum, schipper, gezegd dat hij het volk dat hij voor hem zou aannemen had meegebracht. De schipper Hontom antwoordde: Het is nu te laat. De kapitein zei hierop: U heeft mij het volk laten aannemen en wij kunnen het niet laten staan. Hierover is een grote ruzie ontstaan. NB Minuut in N.A. 557/175