16 Photos - Oct 29, 2015
Photo: רוח סערה עברה בחצר והפילה ענפים ועצים
צילם שלמה גולןPhoto: רוח סערה עברה בחצר והפילה ענפים ועצים
צילם שלמה גולןPhoto: רוח סערה עברה בחצר והפילה ענפים ועצים
צילם שלמה גולןPhoto: התחילו הלימודים ואין מקום חניה לאופניים...
צילמה אדית קולמןPhoto: מגרש כדורסל 1
צילם לב גסטרPhoto: מגרש כדורסל 2
צילם לב גסטרPhoto: מגרש כדורסל 3
צילם לב גסטרPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולןPhoto: ארוחת בוקר בשקמה
צילם שלמה גולן