15 Photos - Jun 28, 2013
Photo: Photo: Photo: Adon, Male BoxerPhoto: Adon, Male BoxerPhoto: Adon Male BoxerPhoto: Ace, Male BoxerPhoto: Ace, Male BoxerPhoto: Ace, Male BoxerPhoto: Alex, Male BoxerPhoto: Alfie, Male BoxerPhoto: Alfie, Male BoxerPhoto: Amber, Female BoxerPhoto: Amber, Female BoxerPhoto: Ada, Female BoxerPhoto: Ada, Female Boxer