1 Photo - Sep 17, 2015
Video: 001- A + video0162_ cut 1   - 2015 / 09 / 15  :  Buổi Họp Ngày 15 / 09 / 2015 Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Sự Chuyển Giao Các Văn Bản Giữa Cơ Quan Phường Và Chi Cục Thuế Quận 9 Chỉ Bằng Tờ Giấy Photo Đưa Giao Nhận Bằng Tay !!! , Không Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Công khai , Không Cụ Thể...Và Khi Tôi Hỏi Như Sự Giải Quyết Của Ủy Ban Phường Đã Căn Cứ Vào Điều Luật Cụ Thể Nào ? Điểm Nào Ở Đâu ? - Thì Không Có Căn Cứ Trên Nền Tảng Của Pháp Luật Quy Định Nào Hết...Qua Buổi Họp Đã Thấy Rõ Ràng Không Có Việc Ban Hành Công Khai 02 Quyết Định Của Đội Thi Hành Quyết Định Quận 9 Về 02 Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Của UBND.TP Đã Ban Hành Gần 10 Năm Rồi...Chỉ Có Biên Bản Tổ Chức Thực Hiện Giả Dối Ngày 04 / 06 / 2014 Nào Đó Của Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Nào Đó Mà Chưa Được Chính Thức Cơ Quan Nên Trên Phải Có Ban Hành Quyết Định Đã Tổ Chức Thực Hiện Thì Quyết Định Này Mới Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc ( Né Tránh Trách Nhiệm Lấy Biên Bản Làm Việc Tại Vị Trí Đất Thay Cho '' Quyết Định Của Cơ Quan '' Đại Diện Pháp Luật...Câu Hỏi Ở Đây Là Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đã Được Pháp Luật Trên Toàn Quốc Đã Quy Định Tại Điều Mấy , Bộ Luật Nào Có Quyền Tổ Chức Thực Hiện 02 Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Nêu Trên...???
------------------------------------------------------------

Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày  18  /  09  /  2015 .

001 + ĐƠN KIẾN NGHỊ - LẦN THỨ 5

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6197710063007314337?authkey=CMTP-v7Yz8XEnAE 
Về Việc :

Kiến Nghị Các Cấp Lãnh Đạo Nêu Trên Chỉ Đạo Trực Tiếp Vào Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Đại Diện Pháp Luật Can Thiệp Khẩn Về Việc Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Công Dân ; Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân ; Cho Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân ;  Không Cung Cấp Các Chứng Từ Giải Quyết Hành Chánh ; Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật  ; Xử Lý - Khắc Phục Hậu Quả - Và Bồi Thường Các Tổn Thất Đã Gây Ra Của Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Như Sự Trình Bày Nêu Trên '' Đơn Kiến Nghị Lần Thứ 5 Ngày 18 / 09 / 2015 '' Trong Việc Ngăn Cản , Tạo Lập Hồ Sơ Giả Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Quy Định Của Pháp luật Đã Hơn 18 Năm Nay Ngăn Cản Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Ngăn Cản Phát triển Kinh Tế Xã Hội Trong Và Ngoài Nước , Căn Cứ Vào Các Chứng Từ Áp Chế Đàn Áp Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...

Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Tổng Bí Thư Trung Ương Đảng Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- .....


Tôi Tên Trần Ánh Nguyệt , Sinh Năm 1945 , CMND : 020758784 , Cấp Ngày 17 / 12 / 2007 Tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Và Lưu Vân Minh , Sinh Năm 1979 , CMND : 023200765 , Cấp Ngày 18 / 12 / 2007 Tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Hiện Cùng Cư Ngụ Tại Nhà Của Tôi Sinh Sống Ổn Định Hơn 18 Năm Nay Nhà Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .Trân Trọng Trình Bày  :

Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Của Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Tp.Hồ Chí Minh :


001 - A + video0162 - 2015 / 09 / 15  :  Buổi Họp Ngày 15 / 09 / 2015 Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Sự Chuyển Giao Các Văn Bản Giữa Cơ Quan Phường Và Chi Cục Thuế Quận 9 Chỉ Bằng Tờ Giấy Photo Đưa Giao Nhận Bằng Tay !!! , Không Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Công khai , Không Cụ Thể...Và Khi Tôi Hỏi Như Sự Giải Quyết Của Ủy Ban Phường Đã Căn Cứ Vào Điều Luật Cụ Thể Nào ? Điểm Nào Ở Đâu ? - Thì Không Có Căn Cứ Trên Nền Tảng Của Pháp Luật Quy Định Nào Hết...Qua Buổi Họp Đã Thấy Rõ Ràng Không Có Việc Ban Hành Công Khai 02 Quyết Định Của Đội Thi Hành Quyết Định Quận 9 Về 02 Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Của UBND.TP Đã Ban Hành Gần 10 Năm Rồi...Chỉ Có Biên Bản Tổ Chức Thực Hiện Giả Dối Ngày 04 / 06 / 2014 Nào Đó Của Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Nào Đó Mà Chưa Được Chính Thức Cơ Quan Nên Trên Phải Có Ban Hành Quyết Định Đã Tổ Chức Thực Hiện Thì Quyết Định Này Mới Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc ( Né Tránh Trách Nhiệm Lấy Biên Bản Làm Việc Tại Vị Trí Đất Thay Cho '' Quyết Định Của Cơ Quan '' Đại Diện Pháp Luật...Câu Hỏi Ở Đây Là Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đã Được Pháp Luật Trên Toàn Quốc Đã Quy Định Tại Điều Mấy , Bộ Luật Nào Có Quyền Tổ Chức Thực Hiện 02 Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Nêu Trên...???
- video0162_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195690887763492449?authkey=CNbMiL-ng7HGnQE

- video0162_cut 2
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195690229003709249?authkey=CJW9s-3AgtjFMg

- video0162_cut 3
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195689604547504753?authkey=CKiEqtC2j8LUaQ

- video0162_cut 4
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195688966958174289?authkey=CIOTqsXS59ypUg

- video0162_cut 5
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195688406968573809?authkey=CLiB3Ny3r_ioUg

- video0162_cut 6
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195687822330000865?authkey=CO2h9LT94ZvzPA

- video0162_cut 7
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195687032744476417?authkey=CMXL2sfSo-CrWA

- video0162_cut 8
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195686228257470481?authkey=CM_oreq82-T5GA

- video0162_cut 9
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195685579624132481

- video0162_cut 10
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195684922684639825?authkey=CMuhwtSirqzmhgE

- video0162_cut 11
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195684118647515297?authkey=CP6vutHxkeKFTA 002 + Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .

003 + My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134

004 + Truongsinh1979 - 1
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

005 + Truongsinh1979.kasa - 2
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

006 + Trananhnguyet020758784 - 3
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

007 + MinhLuuVan7 - 4
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

008 Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

009 + Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts

010 + Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

011 + Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

012 +Phần Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Kể Từ Ngày 20 / 06 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái : Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Quy Định Cho Đến Ngày Nay ( 2015 08 21 )...
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/0000000000.html

013 + Phần Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post - 2015 06 31 : Áp Chế Đàn Áp ...
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/11111111.html

014 + Phần Phía Bên Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Ngày 02 / 07 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Công Dân Bắt Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần Sai Trái Quy Định , Tổ Chức Che Dấu Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá Không Công Khai , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Lưu Trữ Sai Trái Giả Trá Trong Nội Bộ...Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân Áp Chế Đàn Áp Sai Trái...
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/222222.html

015 + Phần Phía Bên Công An Quận 9 ,Tp.Hồ Chí Minh - 2015 07 22 : 2015 07 02 - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/2222222.html

016 + Phần Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái - 2015 08 05 :
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/333333.html

017 + Phần Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường - 2015 03 14 ...
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/111.html
.....
..........
.............
...................018 + MVI_0407 - 2015 09 07  : Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Đoạn Bắt Quả Tang , Hành Vi Các Con Của Bà Trần Thị Rê Đang Thuốc Chết Cây Ban Đêm - Phá Hoại Hủy Hoại Các Cây Trồng Lớn Lâu Năm Của Tôi ;  Và Chú Ý Chất Bọt Chất Độc Có Phạm Vi Cao To Rộng , Có Mùi Đặt Như Thuốc Tẩy - Thuốc Rày - Thuốc Diệt Cỏ , Còn Bọt Cao Có Thể Pha Thêm Nhiều Xà Phòng Nhưng Không Có Mùi Đặt Trưng Của Xà phòng , Sơ Ý Tối Không Thấy Tôi Đã Đạp Trũng Dưới Nước Trong Thời Gian Ngắn Có Tính Ngứa...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195626040344654225?authkey=CNyV9fKlm9GhWw 

019 + MVI_0409 - 2015 09 07  : Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ