1 Photo - Oct 4, 2014
Video: 2014 / 09 / 26 - VID_26092014_0000086  - Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Các Nhân Viên Cấp Dưới Đã Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Giả Sai Trái , Tự Tiện Tổ Chức...Quyền lợi Chánh Đáng Của Nhân Dân  ''  Văn Nói Khác - Văn Viết Khác - Khác Văn Làm...'' .
----------------------------------
2014 / 09 / 26 - Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Các Nhân Viên Cấp Dưới Đã Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Giả Sai Trái , Tự Tiện Tổ Chức...Quyền lợi Chánh Đáng Của Nhân Dân  ''  Văn Nói Khác - Văn Viết Khác - Khác Văn Làm...'' .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6066316522029038673

2014 / 09 / 26 - VID_26092014_0000086 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6066315593801574945