1 Photo - Sep 13, 2014
Video: Nhân Viên Trung Tâm Bưu Điện , Tới Tận Nhà Tôi 727 Nguyễn Xiễn Đưa 31 Chứng Từ Văn Bản Bằng Tay , Để Xóa Bỏ Chi Tiết Chứng Từ , Không Có Nguồn Gốc Nơi Đi Nơi Đến Rõ Ràng...
--------------------------------

Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 09 Ngày 08 / 09 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6058565185036866353


31 Chứng Từ Lưu Trữ Sai Trái Quy Định , Và Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 9 Gởi Bà Đặng Thị Nga - Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc Văn Bản Số 3273 / BĐHCM-HTKH Ngày 18 / 08 / 2014 Không Thư Mời , Không Tiếp Xúc Đối Thoại , Và 31 Chứng Từ Lưu Trữ Sai Trái Quy Định .

- 31 Tờ Chứng Từ , Không Có Chữ Ký , Không Ghi Rõ Họ Tên Của Thành Phần Nhân Viên Xác Nhận Bưu Cục Đóng Túi Ký Tên Ghi Rõ Họ Tên , Và Thành Phần Nhân Viên Bưu Cục Mở Túi Ký Tên Ghi Rõ Họ Tên . Có Rất Nhiều Chứng Từ Trong 31 Chứng Từ Trung Tâm Bưu Điện Đã Gởi Cho Tôi Điều Không Hội Đủ Các Yếu Tố Này , Chứng Tỏ Rằng Không Có Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Theo Đúng Quy Định Để Gạt Bỏ , Tráo Đổi , Lồng Ghép Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi .
- Và Thành Phần Tổng Cộng ( BPGS ) Điều Có Thể Hiện Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng Trong Một Ngày Và Có Ghi Họ Tên Đầy Đủ Chữ Ký Của Nhân Viên Bưu Cục Đóng Túi ; Riêng Về Việc Trong Một Ngày Chỉ Có 01 Mình Hộ Của Tôi Nhận Thư , Nhưng Trong Chứng Từ Lưu Trữ Không Có Thể Hiện Trong Một Ngày Tổng Cộng Chỉ Có 01 , Và Cũng Không Có Thành Phần Xác Nhận Nhân Viên Bưu Cục Đóng Túi Ký Tên Ghi Rõ Họ Tên .
- Tôi Có Thể Hiểu Nôm Na Việc Đóng Túi Và Mở Túi Như Thế Này , Đóng Túi Là Khóa Hồ Sơ Trong 01 Ngày Vào Tủ , Không Có Bất Kỳ Nhân Viên Nào Có Quyền Xem Hay Mở Túi Hồ Sơ...Còn Mở Túi Là Khi Có Sự Chỉ Đạo Của Cấp Trên Và Sẽ Có 01 Nhân Viên Được Chỉ Định Đại Diện Để Mở Túi Hồ Sơ Để Trình Lên Cấp Trên Xem Xét Điều Tra...Nhưng Ở Đây Trên 31 Chứng Từ Này Điều Không Có Sự Thể Hiện Chữ Ký Ghi Rõ Họ Tên Của Thành Phần Người Đã Mở Hồ Sơ Trình Lên Cấp Trên Theo Quy Định Để Tránh Việc Tự Thay Đổi , Sửa Chữa Hay Hủy Bỏ Chứng Từ Chi Tiết...Như Vậy , 31 Chứng Từ Này Do Ai Đã Cung Cấp Cho Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Mà Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Cung Cấp Lại Cho Tôi Ngày 04 / 09 / 2014 ? Và Vì Sao Không Có Chữ Ký Ghi Rõ Họ Tên Thành Phần Mở Túi Mở Hồ Sơ Ở Trên 31 Chứng Từ Này Nêu Trên ? 31 Chứng Từ Này Nguồn Gốc Do Đâu Mà Có ?

1 /  Ngày 04 / 09 / 2014 Tôi Có Nhận Văn Bản Số 3273 / BĐHCM - HTKH Ngày 18 / 08 / 2014 ( Đưa Bằng Tay Tại Nhà Của Tôi , Và Ký Nhận Vào Cuốn Sổ Nháp Riêng , Chứ Không Có Ký Nhận Thư Văn Bản Theo Đúng Quy Định Của Cơ Quan ) Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Qua Các Nội Dung Trả Lời , Chỉ Trả Lời Một Phần Nhỏ Trong Các Nội Dung Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Thứ 01 Không Có Cho Tôi Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Có Sự Tiếp Xúc Đối Thoại Trực Tiếp , Không Có Biên Bản Làm Việc...Và Việc Tới Tận Nhà Tôi Không Có Sự Thông Báo Trước Để Đưa Các Chứng Từ , Các Văn Bản Là Điều Sai Trái Quy Định , Cố Ý Không Tạo Lập Chứng Từ Chi Tiết Phát Sinh Là Cơ Sở Nguồn Gốc Có Nơi Đi Có Nơi Đến Cụ Thể Rõ Ràng Thì Văn Bản Số 3273 / Nêu Trên Mới Hội Đủ Điều Kiện Các Yếu Tố Pháp Lý Rõ Ràng...Nhưng Ở Đây Tôi Không Có Nhận Được Gì Cả , Không Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Tiếp Xúc Đối Thoại Thì Văn Bản Số 3273 / Nêu Trên Có Giá Trị Pháp Lý Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Tôi Hay Không ? Hay Khi Nộp Hồ Sơ Các Chứng Từ Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Cung Cấp Vào Các Cơ Quan Khác , Và Để Các Cơ Quan khác Dễ Dàng Bác Đơn Khiếu Nại Của Tôi Vì Không Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý ? Nôm Na Là Chứng Từ Giả , Còn Lưu Trữ Trong Nội Bộ Là Của Người Khác , Thì Được Hợp Pháp !!!

2 /   Hơn Nữa Ngày 04 / 09 / 2014 Nhân Viên Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Có Tới Tận Nhà Của Tôi Và Gặp Trực Tiếp Con Của Tôi Có Ký Lãnh 01 Phong Bì Lớn Trong Đó Có 31 Chứng Từ Nhưng Tất Cả Đều Là Giấy Phô Tô , Không Có Văn Bản Liệt Kê Các Chứng Từ Đã Cung Cấp Cho Tôi . Trên Mỗi Chứng Từ Không Có Con Dấu Ngày...Tháng...Năm Do Nguồn Gốc Cơ Quan Bưu Điện Đã Cung Cấp Cho Tôi Để Tôi Có Cơ Sở Hợp Pháp , Chứng Từ Có Nơi Đi Có Nơi Đến Cụ Thể Rõ Ràng .Và Trong 31 Chứng Từ Này Đã Cung Cấp Cho Tôi , Cũng Thấy Rất Rõ Ràng Có Nhiều Sai Trái Vi Phạm Tại Phần Nhân Viên Bưu Cục Đóng Túi Ký Tên - Ghi Rõ Họ Tên , Và Nhân Viên Bưu Cục Mở Túi Ký Tên - Ghi Rõ Họ Tên Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Không Ký Tên - Không Ghi Rõ Họ Tên Cụ Thể...Vì Thế Tôi Rất Cần Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Gởi Lại Cho Tôi 01 Lần Nữa Về 31 Chứng Từ Này Của Cơ Quan Trung Tâm Bưu Điện Có Con Dấu Mộc Đỏ , Có Nơi Đi Có Nơi Đến , Có Ngày Tháng Năm Rõ Ràng , Văn Bản Liệt Kê , Văn Bản Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý Các Chứng Từ Cung Cấp Cho Tôi .

3 /  Qua Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Đến Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Tôi Vẫn Chưa Có Sự Trả Lời Về Thành Phần Đỗ Thị Lệ Tâm Nào Đó Đã Giả Mạo Chữ Viết Của Tôi , Và Đã Điều Tra Người Lập Phiếu Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi Là Ai Trong Sự Việc Tráo Đổi Các Nội Dung Đơn Thư Của Tôi Như Tôi Đã Phản Ảnh Đính Kèm Các Cơ Sở Chứng Từ Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng Qua Nội Dung :  08 Đơn Thư Khiếu Nại Liên Tục Đã Gởi Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh .

4 /  Qua Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Và Các cấp Trên Của Trung Tâm Bưu Điện Cũng Đã Thấy Rất Rõ , Có Rất Là Nhiều Những Hành Vi Sai Trái Từ Nhiều Khía Cạnh Gốc Độ Khác Điều Có Sự Sai Trái , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Xóa Bỏ Chứng Từ , Tráo Đổi Các Đơn Thư , Và Đã Xảy Ra Ở Phạm Vi Rộng Lớn Liên Tục Thì Không Thể Gọi Cho Là Sơ Xuất . Sơ Xuất Thì Chỉ Xảy Ra Ở Một Vài Sự Việc , Chứ Không Phải Sai Trái Ở Nhiều Khía Cạnh , Nhiều Lần Cố Ý Liên Tục Cho Tới Ngày Nay Vẫn Như Thế Này Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Vì Thế Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Thật Sự Muốn Nghiêm Túc Chấn Chỉnh , Cũng Như Góp Phần Xây Dựng Xã Hội Trong Sạch , Liêm Chính , Chí Công Vô Tư , Chống Tham Nhũng Quan Liêu , Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường , Góp Phần Vì Xã Hội Công Bằng - Dân Chủ - Văn Minh . Thì Ai Làm Sai Thì Tự Chịu Trách Nhiệm Và Khắc Phục Hậu Quả , Chứ Đừng Có Dùng Từ Ngữ '' Rút Kinh Nghiệm '' Để Bao Che Và Lặng Thinh Luôn , Đó Là Hành Vi Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Chính Đáng Của Công Dân...Đi Ngược Lại Với Chủ Trương Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam , Xã Hội Công Bằng - Dân Chủ - Văn Minh . Qua Hơn 17 Năm Nay , Tôi Liên Tục Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Đến Ngày Nay Các Cấp Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền , Cũng Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào , Không Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Được Tiếp Xúc Đối Thoại , Không Văn Bản Biên Bản Làm Việc...Nhưng Lạ Thay Lại Có Vô Số Những Quyết Định , Những Văn Bản Được Ban Hành Mà Lại Không Có Bất Kỳ Chứng Từ Chi Tiết Nguồn Gốc Phát Sinh Nào Hết , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cung Cấp Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Các Yếu Tố Dẫn Tới Các Quyết Định Các Văn Bản Đã Ban Hành . Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Và Tôi Đã Tiêu Tốn Rất Nhiều Tiền Bạc , Những Lợi Ích Chính Đáng Của Tôi Bị Cướp Mất Một Cách Vô Lý . Các Cấp Trên Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Có Thể Lấy Lý Do Không Biết , Không Liên Quan , Nên Không Trách Nhiệm...Nhưng Ở Cấp Dưới Thì Biết Rất Rõ , Ở Mọi Gốc Độ , Ở Mọi Khía Cạnh Khác Điều Có Những Hành Vi Vi Phạm Cố Ý Liên Tục Tiếp Diễn Thì Phải Có Trách Nhiệm Khắc Phục Hậu Quả . Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Không Được Gởi Tới Các Cơ Quan , Hoặc Bị Tráo Đổi Đơn , Văn Thư Làm Việc Theo Trách Nhiệm Như Thế Nào ? Đơn Thư Nào Tới Trước Thì Ghi Vào Sổ Lưu Trước Theo Quy Định , Hay Văn Thư Làm Việc Theo Cấp Trên , Kêu Ghi Thì Ghi , Còn Không Cho Thì Không Ghi...Đợi Bưu Điện...Và Như Tôi Đã Gởi Văn Bản 191 / Của Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Tôi Đã Gởi Cho Trung Tâm Bưu Điện Xem Nội Dung Của Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Giải Quyết...Tôi Không Được Thư Mời , Không Văn Bản Thụ Lý Đơn , Tôi Không Được Tiếp Xúc...Thì Văn Bản 191 Của Thanh Tra Thành Phố Ở Đâu Mà Có ? Nếu Không Có Thành Phần Giả Mạo Danh Tính Của Tôi , Giả Mạo Chữ Việc Của Tôi , Giả Mao Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Và Vì Sao Đã Qua 08 Đơn Khiếu Nại Của Tôi Nhưng Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Vẫn Không Cụ Thể Vấn Đề Này Về Tên Đỗ Thị Lệ Tâm Nào Đó , Hay Người Đã Lập Phiếu Báo Phát Ghi Số Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi...Có Thể Giả Mạo Đơn Tôi , Và Im Lặng Luôn Không Cho Tôi Biết Thông Tin...

5 /  Qua Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi , Trung Tâm Bưu Điện Cũng Đã Thấy Sự Lưu Trữ Sai Trái Ở Các Bưu Điện Trực Thuộc Còn Có Lưu Trữ Như Thế Này , Thì Những Đơn Thư Đã Gởi Tới Các Cơ Quan Khác Giải Quyết Khiếu Nại... Thì Chắc Chắn 01 Điều Họ Nói :  Họ Không Có Nhận Được Đơn Thư Khiếu Nại Nào Hết !!! Cũng Như Sự Việc Ngày 15 / 08 / 2014 Tại Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh - Số 86 Lê Thánh Tôn Đã Có Hành Vi Lường Gạt Nhân Dân Để Lấy Lại Hết Những Phiếu Báo Phát Ghi Số Bản Chánh Đã Có Gởi Đến Cơ Quan Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh - Số 86 Lê Thánh Tôn , Mục Đích Là Để Hủy Bỏ Hết Tất Cả Các Chứng Từ Đã Có Gởi Tới Cơ Quan , Như Tôi Đã Có Đăng Tải Đầy Đủ Chi Tiết Trên Mạng Vi Tính Internet Về Sự Việc Ngày 15 / 08 / 2014 . Vì Thế Các Cấp Trên Của Trung Tâm Bưu Điện Cũng Thấy Rõ 01 Điều :  Họ Có Ăn Chia Chát Lẫn Nhau ( Những Nhân Viên Cấp Dưới Của Trung Tâm Bưu Điện ) , Và Gây Ra Vô Số Những Sự Việc Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Ở Mọi Gốc Độ Ở Mọi Khía Cạnh Điều Có Vi Phạm . Thì Các Cấp Trên Có Trách Nhiệm Hỗ Trợ Tôi Đưa Người Làm Sai Trái Quy Định Có Trách Nhiệm Khắc Phục Hậu Quả , Ai Làm Sai Thì Người Đó Phải Chịu Trách Nhiệm...Trong Trường Hợp Của Tôi Sử Dụng Các Chứng Từ Này Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc . Nếu Các Cơ Quan Trực Thuộc Từ Chối Không Có Nhận Được Các Đơn Thư Khiếu Nại Nào , Hoặc Có Chứng Từ Cơ Sở Xác Đáng Về Người Giả Mạo Danh Tánh , Giả Mạo Chữ Viết Của Tôi , Giả Mạo Đơn Thư Khiếu Nại , Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Phản Ảnh , Như Các Cơ Sở Đã Đính Kèm Theo Đơn Qua 08 Đơn Khiếu Nại Đã Gởi Tới Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh . Cũng Như Đại Đa Số Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Đã Gởi Tới Các Cơ Quan Chủ Tịch Phường...Chủ Tịch Quận 9...Thành