1 Photo - Jul 18, 2014
Video: 2014/ 07 / 13 MVI_0124  Đơn Gởi Quốc Hội Việt Nam...Những Chứng Từ Của Bưu Điện Từ Ngày 09 Và 10 / 02/ 2014 Đến Nay Bay Hết Chữ Rồi...Và Liên Tục 03 Tháng Nay Cố Ý Phá Hoại Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi...Xóa Lưu Trữ Trong Nội Bộ .