40 Photos - Feb 13, 2011
Photo: วัดคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
http://phudtho.blogspot.comผู้รู้ผูตื่นผูเบิกบานPhoto: Photo: วัดคลองเขาจันทร์  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  พิธีตั้งศาลบวงสรวงเจ้าที่Photo: วัดคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ ต.หนองปรอื อ.รัษฎา จ.ตรัง๙๒๑๖o  วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  พิธีตั้งศาลบวงสรวงเจ้าที่  ก่อนสร้างโบสPhoto: วัดคลองเขาจันทร์  วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิธีตั้งศาลบวงสรวงเจ้าที่Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: วัดคลองเขาจันทร์  วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ผู้จัดการโครงการสร้างอุโบสถ กำลังสั่งงานทีมช่างPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: วัดคลองเขาจันทร์ : วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทำพิธีตั้งศาล บวงสรวงเจ้าที่ ....... โครงการสร้างอุโบสถPhoto: Photo: Photo: Photo: วัดคลองเขาจันทร์.. วัดแบบพอเพียงPhoto: Photo: พื้นที่วัดคลองเขาจันทร์ที่ยังว่างอยู่..
 เหมาะที่จะทำเป็นสถานปฏิบัติธรรม
ด้านหลังเป็นเทือกเขา เขตอุทยานเขาปู่เขาย่า
http://phudtho.blogspot.comPhoto: บริเวณ วัดคลองเขาจันทร์ 
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: บรรยากาศรอบๆ วัดคลองเขาจันทร์ หมู่๓ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
http://phudtho.blogspot.comPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: