Photo: ของใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าทิ้งไปแล้ว นานเท่าไรนะ กว่าจะย่อยสลาย ?
Loading...
Scimath คลังความรู้ โครงงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Public
ของใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าทิ้งไปแล้ว นานเท่าไรนะ กว่าจะย่อยสลาย ?
+1