124 Photos - Feb 18, 2014
Photo: Апостол Гаџов - Метров, Тале - Гаџов МетровPhoto: Апостол, Луба и Јорда во New YorkPhoto: Од лево на десно: Апостол, Луба, Живка, ЈончеPhoto: Кире Темов од Сопотско. Десно сестра му Луба Гаџовска. Лево жена муPhoto: Назад од лево: Апостол, Јорда, Џорџ, Крсте.
Напред: Луба, Александар, ЗлаткаPhoto: Симо и Златака ГаџовскиPhoto: Симо Гаџов и мајка му ЛубаPhoto: Симо Гаџов и Вито КамбуровскиPhoto: Сандре на Иљојца и Симо ГаџовPhoto: Симо Гаџов и Тоде ЕвтимовскиPhoto: Крсте и Златка БалтовскиPhoto: Симо Гаџов - МитревскиPhoto: Златка, Гоце и Мендо ГаџовскиPhoto: Гоце и Мендо ГаџовскиPhoto: Од лево на десно: Вито, Драга, Злата, Симо.
Напред: Милица, Томе, Мендо, ГоцеPhoto: Од лево на десно: Митко и Пенка Јаневски, Драга и Вито ГаџовскиPhoto: Сандре Гаџовски - втор од десноPhoto: Сандр ГаџовскиPhoto: Сандре ГаџовскиPhoto: За дуовден во црква. Напред: Гоце Кире, БлагојчеPhoto: Симо, Златка и Гоце на пат за Америка 1966.Photo: Во New York. Од десно на лево: Сандре, Кристина, Радислава, Луба, братот на Луба од Аргентина, Злата, Златка, Дана Симо, КларисаPhoto: Во New York. Горе: Злата. На скали: Луба, Кристина, Клариса. Долу: Сандре, РадиславаPhoto: Луба, КларисаPhoto: Од десно на лево: Радислава, Луба, ЗлатаPhoto: Од десно на лево: Злата, АдвијаPhoto: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: Photo: