1 Photo - Jun 28, 2013
Video: 110828_005 Đoạn 03 Sự Giải Quyết Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố sai Quy Định Ngày 17 06 2013 .