1 Photo - Jun 28, 2013
Video: 110828_003 Đoạn 02 Tại Tiếp Dân Thành Phố Số - 15 Nguyễn Gia Thiều Đưa Bảo Vệ Đứng Ra Giải Quyết Sai Trái Quy Định Cố Ý Không Tiếp Nhận Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhiều Nhân Dân Ngày 17 06 2013 .