1 Photo - Jun 28, 2013
Video: 110828_002 Đoạn 01 Sự Giải Quyết Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố sai Quy Định Ngày 17 06 2013 .