1 Photo - Jun 28, 2013
Video: Video0007 Vẫn Tiếp Tục Cho Tên Võ Văn Cường Xây Dựng Hơn 16 Căn Nhà Kiên Cố Trái Pháp Luật Và Cho Người Canh - Bởi Vì Sổ Bộ Giả Dối Lưu Trữ Có Nhà Có Đất Phân Chia Thửa Đầy Đủ Còn Trên Thực Tế Thì Không Có , Ngày  26 06 2013 .